Lyssna på sidan Lyssna

Sjöar och vattendrag

En sjö och en skog

De stora älvarna, Ångermanälven och dess biflöden, Fjällsjöälven och Faxälven rinner genom Sollefteå kommun. Utmärkande för älvarna är den rika förekomsten av vattenkraftverk. Flera vattenområden i kommunen är klassificerade som riksintressen för naturvård. ​

Sollefteå kommun domineras av Ångermanälven som rinner rakt igenom kommunen. Dess källflöden finns i Vilhelmina kommun, vid gränsen till Norge. Norr om Näsåker rinner Fjällsjöälven samman med Ångermanälven. Fjällsjöälven har sina källor i Blåsjöfjällen i norra Jämtland. Strax norr om Sollefteå förenar sig Faxälven med Ångermanälven. Faxälven har sina källor väster om norska gränsen.

De största övriga biflöden inom kommunen är Björkån, Ledingeån, Lafsan, Röån och Uman, som samtliga har avrinningsområden större än 300 km².

Inom kommunen finns ett 50-tal sjöar som är större än 1 km². Av dessa är sex större än 10 km², nämligen Hällbymagasinet, Storsjön, Betarsjön, Stor-Finnsjön, Nässjön och Graningesjön.

Ångermanälven är Sveriges tredje vattenrikaste älv, med en medelvattenföring i mynningen på 485 m³/s. Den är samtidigt en av de älvar som påverkats mest av vattenkraftutbyggnaden. Inom Sollefteå kommun finns tio kraftverk i Ångermanälvens huvudgren, åtta kraftverk i Faxälven och ett kraftverk i Fjällsjöälven.

Ett flertal områden i Sollefteå kommun är klassificerade som riksintressen för naturvård. Det gäller t ex Ångermanälven med Björkån nedströms Sollefteå, men även Faxälvens outbyggda del mellan Helgumssjön och Edsele. Vidare kan nämnas Röån-Betarsjöns avrinningsområde, eftersom det inte är påverkat av vattenkraftutbyggnad. Slutligen är Vällingsjön i sydligaste delen av kommunen klassat som riksintresse, tack vare sin relativa orördhet.

De miljöproblem som förekommer i sjöar och vattendrag beror på vattenkraftverksamhet, cesiumnedfall efter Tjernobyl, kvicksilver från tidigare luftnedfall och från nuvarande skogsbruk, flottledsrensningar samt miljögifter från tidigare träimpregneringsanläggningar.