Lyssna på sidan Lyssna

Skyddad natur

Naturskydd i Sverige kan ta sig uttryck på två olika sätt. En växtart eller djurart kan bli fridlyst om det finns en risk för att den försvinner eller utsätts för plundring. Även värdefulla områden kan skyddas, vilket görs genom bildandet av nationalparker, naturreservat, naturminnen, djur- och växtskyddsområden samt biotopskydd.

Skyddsvärda växter och djur

Om det finns risk för att en växtart eller djurart försvinner eller utsätts för plundring kan arten fridlysas. Det innebär att det är förbjudet att plocka, gräva upp, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada växten eller djuret. Sverige har ca 300 växt- och djurarter fridlysta enligt miljöbalkens bestämmelser.

Ormar

Av Sveriges tre ormarter, huggorm, hasselsnok och snok, förekommer huggormen och snoken i Västernorrlands län. Snoken är ovanlig och mycket fredlig, medan huggormen kan kännas obehaglig att ha på tomten om du har småbarn eller husdjur.

Det är förbjudet att fånga och döda ormar i naturen, men du får flytta huggormen från din tomt. Du kan också göra det ogästvänligt för ormen genom att hålla gräset kortklippt, ta bort rishögar och inte placera komposten nära tomten.

Fåglar och däggdjur är fredade

Alla fåglar och däggdjur är fredade, med undantag för arter som är föremål för allmän jakt enligt jaktlagstiftningen. De arter som enligt jaktlagen tillhör statens vilt, måste lämnas in till polisen om de påträffas döda.

Några av de hotade arterna finns i relativt starka bestånd i Sollefteå kommun. En del av dem omfattas av åtgärdsprogram som tas fram av Länsstyrelsen.

Åtgärdsprogrammet ger dels en översiktlig beskrivning av kunskapen om den aktuella arten och dels en plan för vad som bör genomföras för att förbättra dess tillstånd.

Skyddade områden

Värdefull natur kan skyddas på flera olika sätt, vilket framgår av kap 7 i miljöbalken. En kommun har möjlighet att bilda naturreservat. 2004 beslutade samhällsbyggnadsnämnden i Sollefteå kommun att inrätta ett kommunalt naturreservat i Lövlund, strax väster om Ramsele.

En nationalpark består av ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp som skyddas i sitt naturliga tillstånd. Nationalparken är den starkaste skyddsformen. I Västernorrlands län finns en nationalpark, Skuleskogen.

Länsstyrelsen har hand om skötseln av de flesta naturreservat, men detta arbete kan även göras av kommunen. Sollefteå kommun sköter det egna naturreservatet Lövlund, men också Trefaldighetsdalens naturreservat.