Lyssna på sidan Lyssna

Biologisk återställning

Sollefteå kommun driver sedan 2008 ett flerårigt arbete med att återställa Björkån efter de omfattande flottledsrensningar som har utförts i vattensystemet. Arbetet är helt finansierat av Länsstyrelsen och innebär i huvudsak att all upprensad sten läggs tillbaka i ån och att nya lekbottnar anläggs för fisk.

I takt med att det sura nedfallet minskar och kalkningen hjälper vattnen att återhämta sig, förs allt mer pengar över från kalkning till biologisk återställning.

Ångermanälven var den första älv i landet som användes till flottning, en verksamhet som upphörde 1983. För att timret lättare skulle ta sig fram schaktade man ur vattendragen för att få en jämnare botten och en rakare vattenfåra. Besvärliga sidofåror stängdes av och dammar byggdes för att kunna spara vattnet tills timret skulle transporteras ner.

Med gruset och stenen försvann lek- och ståndplatser för fisk och med sidofårorna försvann uppväxtområden för yngel. Vattendragen blev på så sätt mindre variationsrika.

För att göra vattendragen mer levande och för att förbättra fisket är det oerhört viktigt att projekt som det i Björkån kan drivas. Behoven är stora i kommunen och enorma i länet. Projektet är ett sätt för kommunen att medverka till att det nationella miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag” uppnås.