Lyssna på sidan Lyssna

Försvarsmakten investerar i Sollefteå

Vid en presskonferens den 15/12 stod det klart att Försvarsmakten väljer att lokalisera Västernorrlands Regemente på området söder om riksväg 90, d.v.s. i anslutning till det befintliga motorområdet och teknikverkstaden.

Beslutet innebär ett nybygge som kommer blir det största som genomförts i Sollefteå kommun på väldigt många år. Totalt rör det sig om investeringar på flera hundra miljoner och närmare en miljard när regementet väl står färdigt.

– Beslutet bygger på analyser som genomförts ur flera perspektiv och av olika intressenter, förklarar överste Jonas Karlsson.

– Fortifikationsverket har sett över de infrastrukturella förutsättningarna, arméstaben har analyserat vad som blir bäst för att kunna bedriva verksamheten och Högkvarteret har tittat på de övergripande förutsättningarna för Försvarsmakten.

Alternativen som övervägdes var en så kallad delad gruppering med verksamhet på båda sidor av riksväg 90 - alltså både på Hågestaområdet och södra sidan där motorområdet finns - eller en samlad gruppering med all verksamhet på den södra sidan.

– Den inriktning som valdes är bättre för säkerheten och ger bäst förutsättningar för att utveckla och bedriva militär verksamhet.

Närheten till övningsfälten och det faktum att Fortifikationsverket äger huvuddelen av marken där regementet kommer att byggas är ytterligare två anledningar till att valet föll på ett nybygge, men minst lika viktigt var att kunna renodla den militära verksamheten från det civila utifrån ett verksamhetssäkerhetsperspektiv. Ytan som kommer att utnyttjas är ca. 40 hektar.

– På det här sättet får vi en central placering där vi kan expandera på ett flexibelt sätt. Samtidigt kan Hågestaområdet fortsätta utvecklas med civila verksamheter utan att vi behöver hägna in militära delar.

Det handlar om ett storskaligt nybygge där allt från kaserner, matsal och gymnastiksal till ledningsbyggnader och förråd behöver uppföras. Något så stort har inte byggts i Sollefteå kommun på väldigt många år.

– Det kan låta märkligt att det är mer ekonomiskt att bygga nytt än att utnyttja befintliga byggnader men på lång sikt är det en bättre affär, konstaterar Lennart Rönngren från Fortifikationsverket och förklarar att det har att göra med att Försvarsmakten har andra behov idag och att moderna byggnader är bättre på många sätt.

– Om vi räknar på att de ska användas i minst 100 år så är den här lösningen helt klart bättre.

Bygget väntas stå klart någon gång mellan 2028-2029 under förutsättning att arbetet fortlöper enligt plan. Totalt beräknas den totala investeringen i Sollefteå bli närmare en miljard kronor.

– Det här är förstås oerhört positivt för Sollefteå kommun och kommer bidra till utveckling och tillväxt på många sätt, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

– Från kommunens håll har vi arbetat hårt för att möjliggöra Försvarsmaktens återetablering och vi ser fram emot att vara en del av processen även här framöver. Lösningen med en samlad gruppering på södra sidan om riksväg 90 innebär förutom stora investeringar i Sollefteå kommun också att Hågestaområdet kommer att kunna fortsätta utvecklas med fler aktiviteter, företag och bostäder vilket också är positivt.

Härnäst väntar detaljplanering och vidare förberedelser inför byggstart, något som görs tillsammans av Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Sollefteå kommun. Under tiden kvarstår planen där Försvarsmakten utnyttjar byggnaderna Hågesta 1 och 3 för sin verksamhet i väntan på att nybyggnationerna blir klara.

– Samarbetet mellan alla tre aktörer syftar till att hitta lösningar som blir bra för alla inblandade. Från regementets sida är vi mycket nöjda med den väg som vi har valt och ser fram emot den långsiktiga utvecklingen av både vår egen verksamhet och i hela regionen, säger Jonas Karlsson och konstaterar:

– Det är nu arbetet sätter igång!