Lyssna på sidan Lyssna

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har ett övergripande ansvar för att du som vårdas inom socialtjänstens hälso- och sjukvård får en säker vård av god kvalitet.

Ansvaret innebär bland annat att det ska finnas rutiner så att:

  • journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientjournallagen
  • patienten får den vård och behandling som en läkare ordinerat
  • läkemedelshanteringen är säker, ändamålsenlig och väl fungerande
  • delegering av medicinska arbetsuppgifter är förenat med säkerhet för patienten
  • kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd kräver det
  • patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet.

Om någon person i samband med vård eller behandling drabbas av, eller utsätts för risk att drabbas av skada eller sjukdom, ansvarar MAS för att anmälan görs till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Patientsäkerhetsberättelse ​

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska skrivas senast den 1 mars varje år.

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som vill ta del av den och den har flera syften:

  • Vårdgivaren får bättre kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete.
  • Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kan lättare utföra sin tillsyn på verksamheten.
  • Det blir enklare att ge andra intressenter tillgång till information, exempelvis allmänheten, patienter, andra vårdgivare och patientorganisationer.

Det är MAS som tillsammans med verksamhetschef för hälso- och sjukvård sammanställer patientsäkerhetsberättelsen.