Ansvarsfördelning - Kommun och Regioner

Huvudregeln är att du, vid behov av hälso- och sjukvård, i första hand kontaktar din hälsocentral.

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård för personer som:

  • bor i särskilt boende eller på korttidsvistelse
  • har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet (hemsjukvård, hemrehabilitering)
  • vistas i dagverksamhet

Hemsjukvård

​Hälso- och sjukvård i det egna hemmet kan vara ett alternativ till den sjukvård och rehabilitering som ges på hälsocentraler och sjukhus. Hemsjukvården är till för personer som inte själva kan ta sig till hälsocentral eller annan vårdgivare. Behovet ska vara sammanhängade över tid och insatserna planeras noggrant.

Det finns inga åldersgränser för att få kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser.

I verksamheten tjänstgör:

  • sjuksköterskor med olika specialiteter
  • arbetsterapeuter och fysioterapeuter
  • undersköterskor

Det är alltid hälsocentral och sjukhus som ansvarar för läkarinsatser.