Lyssna på sidan Lyssna

Enskilt avlopp

Om du inte har möjlighet att ansluta till kommunens avloppsnät kan du istället anlägga en enskild avloppsanläggning för att rena avloppsvattnet. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att avloppsvattnet från fastigheten renas på ett bra sätt.

Varför ska avloppsvattnet renas?

Avloppsvatten innehåller näringsämnen och smittämnen som kan påverka omgivningen omkring dig. Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten till våra hav, sjöar och andra vattendrag kan ge syrebrist i vattnet, med dålig lukt som följd. Det kan också orsaka övergödning, vilket leder till algblomning, igenväxta sjöar och ytterligare syrebrist. Kraftig övergödning och syrebrist kan leda till fiskdöd och minskad biologisk mångfald. Om orenat avloppsvatten når en dricksvattenbrunn, kan det i vissa fall räcka med att borsta tänderna i brunnens vatten för att bli sjuk. Dåligt fungerande avlopp kan också sprida smittämnen till närliggande sjöar och vattendrag där människor vistas eller badar.

Anlägga enskilt avlopp

För att anlägga en ny enskild avloppsanläggning behövs ett tillstånd från kommunen. För att få tillståndet behöver du skicka in en ansökan. Om det rör sig om bad-, disk- och tvättvatten eller mindre ändringar räcker det med en anmälan. Blanketter för ansökan och anmälan finner du på den här sidan.

Vänd dig till miljö- och byggenheten om du har funderingar kring din avloppsanläggning eller planerar att anlägga en sådan.

Att välja anläggning

Avloppsfrågan kan lösas på många olika sätt. Vilken typ av anläggning som just du ska välja beror på hur din fastighet och den omgivande marken ser ut. Det kan oftast vara nödvändigt att ta hjälp av en entreprenör eller liknande för att komma överens om en bra lösning.

Ytterligare information finner du på Avloppsguidens hemsida.