Lyssna på sidan Lyssna

Dricksvatten

En flaska vatten som hälls upp i ett glas

I Sollefteå kommun finns det 35 vattentäkter, av vilka samtliga är grundvattentäkter. Dessa kan bestå av bergborrade brunnar och av så kallade grusfilterbrunnar, där vatten hämtas upp ur grundvattenförande gruslager i marken.

Vattenkvaliteten i olika täkter påverkas därför av vilken berggrund som finns eller vilka markförhållanden som råder runt vattentäkten där grundvattnet bildas. Sollefteå kommuns vattentäkter är spridda över en stor del av kommunens yta på ca 5500 km², varför förhållandena i mark och berggrund inte är likadana överallt. Detta återspeglas i sig i vissa variationer i vattnets egenskaper mellan olika täkter.

Dricksvatten klassas som livsmedel och kraven på dess kvalitet och kontroll sätts av Livsmedelsverket enligt föreskrift SLVFS 2001:30.

Årliga vattenprover

Tekniska enheten tar årliga vattenprover för att säkerställa vattenkvalitén. Dessutom tar miljö- och byggenheten ett antal kontrollprover. Allmänt kan sägas att kvalitén på vattnet som lämnas till abonnenterna är mycket bra.

Kontakt