Lyssna på sidan Lyssna

Enskilt vatten

För att vara säker på att ditt enskilda dricksvatten är av god kvalitet och hälsosamt att dricka kan du ta prover på det. Proverna skickas till ett laboratorium, där en analys genomförs. Resultatet visar huruvida vattnet är tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Om ditt vatten är otjänligt ska du inte använda det som dricksvatten, då det kan vara hälsofarligt.

Dricksvatten definieras som ”vatten som är avsett för dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål” (Livsmedelsverkets allmänna råd om enskild dricksvattenförsörjning).

I Sverige är ca 1,2 miljoner permanentboende och ungefär lika många fritidsboende beroende av vatten från en egen anläggning. Dricksvatten kan komma från en borrad brunn, en grävd brunn eller från en kallkälla och vattnet kallas då grundvatten. Dricksvatten kan även tas från en sjö eller annat vattendrag och kallas i dessa fall för ytvatten. För att få veta om vattnet är av god kvalitet och hälsosamt att dricka kan man ta prover på det.

Vilka prover behövs?

För att få en god uppfattning om vattnets kvalitet bör både en mikrobiologisk och en kemisk analys utföras. Den mikrobiologiska analysen ger svar på förekomsten av bakterier i vattnet, om det har trängt in ytvatten i grundvattnet och ifall något påverkar vattnet.

Den kemiska analysen undersöker halter av järn och mangan och ger svar på om vattnet kan leda till tekniska problem. Lågt pH-värde kan innebära rostskador på rörledningar, vilket medför att metaller därifrån sprids ut i vattnet. Höga halter av mangan och järn i ledningar kan göra att farliga ämnen kommer ut och missfärgar dels vattnet, men också textilier i samband med tvätt.

Kemisk vattenanalys ger också svar på om vattnet är påverkat av avloppsvatten samt om det förekommer ämnen som tungmetaller och radon i så höga halter att hälsan riskerar att påverkas. Förekomsten av radon undersöks framförallt i djupborrade brunnar.

När på året bör provtagningen ske?

Dricksvattenprover kan tas året om, men det är en fördel att ta dem när vattnet är som mest påverkat av yttre faktorer. Därför rekommenderas att proverna tas på våren eller hösten.

Var beställer jag provtagningsmaterial?

Material för provtagning kan bl a beställas från SGS och Eurofins AB. Kontaktuppgifter till dessa går att finna i kontaktrutan på den här sidan.

SGS
Telefon: 090 - 71 16 60

Eurofins AB
Telefon: 0104 - 90 81 70

Hur gör jag när jag ska ta provet?

Börja med att läsa all text på den här sidan. Från en nyanlagd brunn ska vattenprover tas efter tre månaders regelbunden användning. De ska tas på en för vattentäkten normal volym vatten. Ta gärna provet från kökskranen, eftersom vattnet där används till dryck och matlagning. Följ sedan nedanstående steg:

  1. Lägg frysklampen i frysen dagen före provtagningen.
  2. Ta bort silar och munstycken från kranen.
  3. Det är viktigt att låta vattnet rinna före provtagningen, på så sätt tas föroreningar som kan orsakas av smuts i vattenkranen bort. Spola i ca 10 minuter.
  4. Tvätta händerna före provtagningen.
  5. Ta fram provtagningsflaskorna du fått och ställ dem bredvid dig. Ta det mikrobiologiska provet först, därefter det kemiska provet och till sist radonprovet. Stäng inte vattenflödet mellan flaskbytena.
  6. Mikrobiologiska provet. Skruva försiktigt av korken, men lägg den inte ifrån dig på diskbänken eller liknande, eftersom den kan förorenas. För att förhindra att du förorenar flaskan med bakterier, håll den på mitten och se till att flasköppningen inte kommer i kontakt med kranen. Fyll flaskan till 80 % och skruva sedan på korken ordentligt.
  7. Kemiska provet. Fyll flaskan upp till korken.
  8. Radonprovet. Vid provtagning av radon är det extra viktigt att vattnet är väl omsatt, både i brunn och i ledningar. Om vattenförbrukningen inte varit normal under det senaste dygnet, bör tappning ske till dess att hela vattenvolymen blivit omsatt. Därefter ska man vänta i tre timmar innan provtagning kan ske. Flaskan ska fyllas ända upp. Det får inte bildas någon luftficka, eftersom radon är en gas. Håll flaskan så att vattnet rinner försiktigt utför flaskväggen. Avsluta med att skruva på korken ordentligt.

Vad gör jag med svaret på proverna?

Efter att laboratoriet fått in proverna utförs de analyser som blivit beställda. Efter ca 14 dagar kommer en analysrapport med besked om vattenkvaliteten. Bedömningen av vattnet blir antingen tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Denna bedömning görs med stöd av Livsmedelsverkets allmänna råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Anmärkningar på vattnet kan vara antingen hälsomässiga, estetiska eller tekniska. Om dricksvattnet har bedömts tjänligt med anmärkning eller otjänligt, bör åtgärder vidtas som förbättrar kvaliteten. Ett otjänligt vatten ska inte användas som dricksvatten, eftersom det kan vara skadligt för hälsan.

Mer information om dricksvatten från egen brunn finns att läsa på Livsmedelsverkets hemsida.

Kontakt