Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunen.

Översiktsplanen är ett handlingsprogram som reglerar användningen av mark- och vattenanvänding inom kommunen. Planen ger kommunens övergripande vision en fysisk dimension och bidrar till att kommunens fysiska planering går i önskad riktning.

Planen är inte rättsligt bindande men är vägledande vid kommunala, regionala och centrala beslut som detaljplaner, bygglov och områdesbestämmelser. Trots sin vägledande karaktär väger översiktsplanen tungt genom sin förankring i en demokratisk planprocess som garanterar samråd och insyn från privatpersoner, myndigheter, företag och organisationer.

En översiktsplan ska också redovisa hur olika riksintressen samt andra andra allmänna intressen beaktas, behandlas och skyddas i planeringen. Likaså reodgörs det bland annat för hur kommunen arbetar med miljökvalitetsnormer, landsbygsutveckling i strandnära lägen, klimatrelaterade risker för den byggda miljön och mycket mer.

Gällande översiktsplan

Den senaste översiktsplanen (ÖP) för Sollefteå kommun antogs 2017 av kommunfullmäktige. Se översiktsplanen med tillhörande kartor och handlingar under Relaterad information.

Fördjupningar och tillägg till översiktsplanen

Fördjupningar och tillägg är verktyg som kan användas för en kontinuerlig översiktsplanering. Eftersom översiktsplaner är en övergripande planering för mark- och vattenanvändingen över lång tid kan det gå många år mellan kommuntäckande översiktsplaner. Fördjupningar och tillägg kan användas för att ändra, komplettera och aktivt arbeta med översiktligt planering. Motiven bakom framtagande av fördjupningar och tillägg kan exempelvis vara förändrade planeringsförutsättningar eller strategiska satsningar.

För vissa delar av kommunen som kräver en högre detaljeringsgrad, till exempel tätorter eller andra värdefulla områden, kan översiktsplanen fördjupas. I dessa fall tar man fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) som behandlar ett mindre geografiskt område än hela kommunen. Ställningstaganden i den fördjupade översiktsplaner ersätter ställningtaganden i den kommuntäckande översiktsplanen för det berörda geografiska området.

För tematiska områden av allmänt intresse kan ett tillägg till översiktsplanen tas fram. Tematiska tillägg kompletterar översiktsplanens ställningstaganden och gäller hela kommunen.

Exempel på planeringsfrågor som kan behandlas genom tillägg är:

  • översvämningar
  • områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
  • infrastruktur
  • vindkraft
  • vattenkraft
  • områden för jordbruket och öppna landskap
  • bostadsförsörjning

Sollefteå kommun har för tillfället två gällande fördjupade översiktsplaner, fördjupad översiktsplan för Sollefteå stad och fördjupad översiktsplan för delar av Skärvsta och Rödsta byar. Se dokument under Relaterad information.

Planeringsstrategi

Enligt 23 § plan- och bygglagen ska kommuner varje mandatperiod ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet. Tidigare kallades detta för aktualitetsprövning av översiktsplanen men är sedan 2020 ersatt av planeringsstrategi. Ställningstaganden i översiktsplanen ska fortsatt aktualitetsbedömas men nytt för planeringsstrategin är att kommuner även ska redogöra för det fortsatta arbetet med översiktlig planering. Utöver detta har det tillkommit ett tidskrav som innebär att kommuners översiktsplaner förklaras som inaktuella ifall en planeringsstrategi inte antas inom 24 månader från starten av en ny mandatperiod.

En planeringsstrategi för Sollefteå kommuns översiktsplan antogs av fullmäktige 2022-02-28, se dokumentet under Relaterad information.