Översiktsplan

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunen.

Översiktsplanen är ett handlingsprogram som reglerar användningen av mark och vatten inom kommunen. Samtidigt kan planen innehålla kommunens vision och vara dess strategiska dokument för den framtida utvecklingen.

Planen är vägledande vid kommunala, regionala och centrala beslut som detaljplaner, bygglov och områdesbestämmelser, men är inte rättsligt bindande.

Trots sin vägledande karaktär väger översiktsplanen tungt genom sin förankring i en planprocess som garanterar samråd och insyn från privatpersoner, myndigheter, företag och organisationer.

En översiktsplan ska också redovisa hur olika riksintressen; områden, platser eller objekt som anses viktiga ur ett nationellt perspektiv, tillvaratas och tillgodoses.

Översiktsplanen är en avvägning mellan olika allmänna intressen och ska tydligt redovisa innebörden och konsekvenserna av de förändringar som den riktar sig mot.

Gällande översiktsplan

Den senaste översiktsplanen (ÖP) för Sollefteå kommun antogs 2017 av kommunfullmäktige. Översiktsplanen finns att läsa i PDF-dokumenten nedan.

Fördjupningar och tillägg till översiktsplanen

För vissa delar av kommunen som kräver en högre detaljeringsgrad, till exempel tätorter eller andra värdefulla områden, kan översiktsplanen fördjupas. I dessa fall tar man fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) som behandlar ett mindre geografiskt område än hela kommunen.

För frågor av allmänt intresse som inte tagits upp eller inte behandlats tillräckligt i gällande översiktsplan kan denna ändras i form av ett tillägg. Att göra tillägg ett sätt att hålla översiktsplanen aktuell i avvaktan på en omarbetning. Sådana tillägg gäller hela kommunen och innebär att man gör avvägningar mellan olika allmänna intressen.

Exempel på planeringsfrågor som kan behandlas genom tillägg är:

  • översvämningar
  • områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
  • infrastruktur
  • vindkraft
  • vattenkraft
  • områden för jordbruket och öppna landskap
  • bostadsförsörjning

Sollefteå kommun har en rad gällande fördjupningar till översiktsplan som går att finna i PDF-dokumenten på den här sidan.