Lyssna på sidan Lyssna

Offentliga lokaler

En offentlig lokal är en lokal som många människor har tillträde till, som skolor, förskolor, hotell, hygienlokaler, idrottsanläggningar och badanläggningar.

Miljön i offentliga lokaler

Lokaler som finns tillgängliga för allmänheten ska ha en bra fungerande inomhusmiljö. Den som är ansvarig för lokalen behöver också följa de regler som finns för hygien och inomhusmiljö exempelvis buller, städning, ventilation, temperatur m.m. Detta kontrolleras av miljö- och byggenheten.

Vid tillsynsbesöket undersöker miljö- och byggenheten om rutiner och regler följs samt om fastigheten uppfyller de krav som finns. Om det förekommer brister i rutiner eller om verksamheten inte lever upp till kraven och reglerna ska detta åtgärdas.

Vissa typer av offentliga lokaler ska anmälas till miljö- och byggenheten. Verksamheter som behöver anmälas är bassängbad och lokaler för undervisning samt solarium. Även yrkesmässiga verksamheter som utför hygieniska behandlingar såsom fotvård, tatuering, piercing, akupunktur m.m. är anmälningspliktiga. Miljö- och byggenheten utför regelbunden tillsyn på dessa för att kontrollera att de regler och lagar som finns för verksamheten följs samt för att kontrollera verksamhetens egenkontroll.

Rökfria miljöer

I vissa miljöer är det förbjudet att röka. Förbudet finns till för att alla ska kunna vistas i offentliga miljöer utan att utsättas för tobaksrök. Särskilt känsliga är barn och unga och personer med astma, allergier eller annan överkänslighet. Genom att respektera förbudet bidrar du till en mer hälsosam miljö i Sollefteå kommun.

Här är det förbjudet att röka:
• Lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.
• Lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård.
• Lokaler som avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
• Lokaler dit allmänheten har tillträde - butiker, bibliotek, biografer och teatrar.
• På färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel.
• I restauranger och på andra serveringsställen. Det går att inrätta speciella rökrum inomhus, men det är inte tillåtet att ta med sig mat eller dryck in i rökrummet. Det får inte heller förekomma någon underhållning, exempelvis spel/TV i rökrummet.

Från den 1 juli 2019 gäller förbudet även:
• Uteserveringar till restauranger och kaféer.
• Utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik, som busshållplatser och perronger.
• Inhägnade platser avsedda för idrottsutövning.
• Lekplatser dit allmänheten har tillträde.
• Entréer till lokaler dit allmänheten, som butiker, bibliotek, biografer och teatrar.

Rökförbudet gäller, förutom tobak, från 1 juli även:
• Elektroniska cigaretter
• Örtprodukter för rökning
• Njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak (till exempel vattenpipa eller så kallade rökstenar).
• Inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

Utomhus är det ägaren eller den som förfogar över ett visst område som ansvarar för att förbudet följs. Inomhus och utanför entréer till lokaler där rökförbud råder inomhus, ansvarar ägaren eller den som har tillgång till lokalen. För gallerior och köpcentrum är det fastighetsägaren som ansvarar för att rökförbudet följs.

Du som äger eller bedriver verksamhet på ett rökfritt område är skyldig att informera om rökförbudet genom skyltning och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Personer som inte följer rökförbudet får avisas.

Störs du av rökning i en lokal eller i en utemiljö som ska vara rökfri ska du i första hand ta upp det med den som är ansvarig. Blir det ingen förändring eller om du har andra frågor om rökfria miljöer kan du kontakta miljö- och byggenheten.

Tillsyn av rökfria miljöer utövas av miljö- och byggenheten.

Klagomål

Miljö- och byggenheten tar emot klagomål från allmänheten. Vid problem i boendemiljön eller om du upptäcker brister i offentliga lokaler ska du i första hand kontakta den som orsakar eller är ansvarig för störningen, exempelvis din hyresvärd, bostadsrättsförening, granne eller den som ansvarar för en verksamhet eller lokal.

Om du pratat med den som orsakar störningen och problemet fortsätter kan du lämna ett klagomål till miljö- och byggenheten.