Offentliga lokaler

En offentlig lokal är en lokal som många människor har tillträde till, som skolor, förskolor, hotell, hygienlokaler, idrottsanläggningar och badanläggningar.

Miljön i offentliga lokaler

En lokal som är tillgänglig för allmänheten ska ha en bra inomhusmiljö. Verksamheten ska också följa de regler som gäller för hygien och miljö. Detta kontrolleras av miljö- och byggenheten.

Vid tillsynsbesöket undersöker miljö- och byggenheten om rutiner och regler följs samt om fastigheten uppfyller de krav som finns. Om det förekommer brister i rutiner eller om verksamheten inte lever upp till kraven och reglerna ska detta åtgärdas.

Ventilation

En väl fungerande ventilation är viktigt för att människor ska må bra inomhus. En rätt inställd och underhållen ventilation ser till att frisk luft tar sig in och att den använda luften sugs ut.

Rengör ventilationen

Det är viktigt att ventiler och ventilationskanaler rengörs regelbundet för att ventilationen ska fungera. Många av de brister som kan uppstå i offentliga lokaler hänger ofta ihop med ventilationen.

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att kontrollera och underhålla ventilationsanläggningen.

Lokalvård

Städning och god hygien är viktiga åtgärder för en bra miljö. Sjukdomar sprids i första hand via direktkontakt med andra människor eller via olika kontaktytor som dörrhandtag och strömbrytare. Därför är det extra viktigt att offentliga lokaler hålls rena.

Anmälningspliktig verksamhet

Vissa lokaler inom hälsoskyddsområdet måste anmälas till Miljö- och byggenheten (Kommunstyrelsen). Anmälningspliktiga verksamheter ska lämna in en anmälan senast sex veckor innan verksamheten ska påbörjas. Utebliven anmälan kan innebära att en miljösanktionsavgift måste tas ut.

Anmälningsplikt gäller för följande verksamheter:
• Skolor, förskolor och fritidshem
• Bassängbad som upplåts åt allmänheten eller används av många människor
• Hygienisk behandling via stickande och/eller skärande behandling, exempelvis användning av rakkniv/rakblad/rakhyvel med egg direkt mot huden (användning av trimmer, pincett och sax mot hud omfattas inte av nya anmälningsplikten), håltagningspistol och verksamheter som använder sig av andra typer av stickande/skärande verktyg, exempelvis piercing, tatuering, microblading, fotvård och akupunktur.
• Solarium

Rökfria miljöer

Tobakslagen reglerar hur rökning får ske i offentliga miljöer. Rökning är förbjuden i vissa lokaler och utrymmen, bland annat på skolgårdar och restauranger. Det finns även reglerat hur försäljning och marknadsföring får ske, exempelvis är det förbjudet att sälja tobak till personer under 18 år.

Tillsyn enligt tobakslagen utövas av miljö- och byggenheten.

Ansvaret för att rökförbudet följs vilar på den som äger eller disponerar lokalen eller området. Störs du av rökning i en lokal, som ska vara rökfri ska du ta upp det med till exempel ägaren eller verksamheten.

Om det inte blir någon bättring kan du vända dig till miljö- och byggenheten.

Rökfri skolgård

Enligt tobakslagen är rökning förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg och skolverksamhet samt på skolgårdar och motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.

Skolgårdens rökförbud gäller alla som vistas där, exempelvis elever, personal och föräldrar. Det gäller både dagtid och kvällstid, även då skolverksamhet inte bedrivs, exempelvis vid studiedagar för personal och föräldramöten.

Rökförbudet på skolgårdar finns för att skydda barn och ungdomar från rökning och passiv rökning, vilka är viktiga orsaker till ohälsa och alltför tidig död.

Kommunstyrelsen och jävsnämnden har tillsynsansvar när det gäller rökfria skolgårdar.

Tillsynen sker löpande av miljö- och hälsoskyddsinspektörer vid miljö- och byggenheten.

Klagomål

Kommunstyrelsen tar emot klagomål från allmänheten. Inom hälsoskydd kan det till exempel handla om buller, bristande ventilation, dålig städning eller annat som kan utgöra en olägenhet för hälsan. Om klagomålet bedöms som en olägenhet för hälsan kan nämnden ställa krav på åtgärder.