Lyssna på sidan Lyssna

Boendemiljö och hälsa

En bra boendemiljö är en viktig förutsättning för hur du mår. Inomhusmiljön kan bland annat påverkas av undermålig ventilation, nya bygg- och inredningsmaterial, radon, buller, lukt, fukt samt mögel. Vi vistas cirka 90 procent av vår tid inomhus, vilket ställer stora krav på inomhusmiljön.

Buller

Vad som uppfattas som buller är personligt och oönskat ljud kallas därför för buller. Mycket starka ljud kan orsaka hörselnedsättningar, öronsusningar (tinnitus) och andra hörselproblem.
Buller från trafik, grannar, restauranger, fläktar och industrier ger sällan hörselskador, men kan ändå upplevas som störande.

Buller i bostaden
Buller i bostaden kan komma från olika källor exempelvis ventilationsanläggningar, hissar och värmepumpar. Buller kan även komma från aktiviteter i byggnaden såsom grannar, tvättstugor, samlingslokaler med mera.

Trafikbuller
Många människor påverkas av buller från järnvägar och vägar. Upplever du störningar av trafikbuller bör kontakt först tas med väghållaren, tekniska enheten på kommunen eller Trafikverket.

Annat buller
Ljud kan även komma från till exempel sopbilar eller plogbilar, sådana ljud som måste accepteras om soporna ska bli hämtade och vägarna skottade.

Industribuller kan komma från fläktar, kompressorer eller transporter inom industriområdet med mera. Verksamhetsutövaren (företagaren) har ett ansvar att se till att ljudnivån inte orsakar olägenheter. Verksamhetsutövaren har även en skyldighet att utföra de undersökningar som krävs för tillsynen. Vid klagomål kan därför verksamhetsutövaren vara skyldig att göra mätningar eller andra undersökningar för att utreda ljudnivån från verksamheten.

Ventilation

I inomhusluft samlas föroreningar från exempelvis matlagning, rökning, städning och dusch. Dessutom förorenas luften av t.ex. koldioxid från människors utandningsluft. Inomhusluften behöver därför bytas ut mot frisk luft utifrån och detta tillgodoses genom en fungerande ventilation. En bra fungerande ventilation är därför viktig för att du ska kunna trivas och må bra i ditt hem.

Om du upplever problem med ventilationen i din bostad finns det några åtgärder att prova för att få det bättre:
• Håll friskluftsventiler och vädringsfönster öppna så att luftbytet förbättras.
• Vädra ofta och genom korsdrag under korta stunder.
• Håll köksfönstren stängda när du lagar mat, så att dina grannar inte störs av matoset.
• Installera inte köksfläkt utan att tala med fastighetsägaren, eftersom detta kan försämra grannarnas ventilation.
• Ta kontakt med fastighetsägaren om du bor i en hyresrätt eller bostadsrätt om du har problem med ventilationen.

Fukt och mögel

Mögelsporer och bakterier förekommer naturligt i våra bostäder, men leder inte alltid problem. Problem uppstår när det förekommer höga fukthalter i inomhusluften eller fuktskador som inte åtgärdats som gör att mögelsporerna och bakterierna kan börja växa. Detta i sin tur kan leda till hälsobesvär. Några av de vanligaste orsakerna till fuktskador är bland annat undermålig ventilation, läckande rör och vattenledningar, dålig dränering runt bostaden, läckande tak m.m.

Fuktfläckar, missfärgningar, bubblor i mattan och tapeten eller att färg flagnar och lossnar kan vara tecken på fuktskador. Risken för fuktskador är störst i badrum. Mögel luktar vanligtvis och ofta känner du lukten innan du ser några tydliga tecken i bostaden. Mögelfläckar i kakelfogar i badrum är vanliga och utgör normalt sett ingen hälsorisk. Du kan få bort fläckarna genom vanlig grovrengöring.

Förebygga fuktskador
En väl fungerande ventilation i hela bostaden minskar risken för fuktskador. Det är därför viktigt att se till att hålla alla ventiler öppna och ventilationskanaler rengjorda.

Du kan förebygga skador genom att exempelvis rengöra golvbrunnar och under badkaret, använda duschdraperi och torka upp vattnet på golvet efter dusch eller bad, undvika att borra hål i badrummets väggar och tak, särskilt i närheten av duschen samt att kontrollera att ventilationen i badrummet fungerar.

Radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Exponering under lång tid ökar risken för att utveckla lungcancer, den största riskgruppen är rökare. På grund av att radon varken syns eller luktar är det enda sättet att upptäcka radonet är att mäta. Källor till radon är marken, äldre byggnadsmaterial (främst bestående av blåbetong) och vatten.

Referensnivån för radon i bostäder är 200 Bq/m3 och för radon i vatten från enskilda brunnar 1000 Bq/m3. Vid sådana halter i vattnet bör även en radonmätning i inomhusluften göras.

Ansvar för mätningar
För dig som bor i hus eller villa är det du som fastighetsägare som ansvarar för att göra mätningar. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt är det din fastighetsägare eller din bostadsrättsförening som har ansvaret för att kontrollera radonhalten. Om radonhalten visar sig vara för hög är det hyresvärden eller föreningen som ansvarar för att så snart som möjligt göra en sanering av radonet.

Radonmätning
Sollefteå kommun utför inga egna radonmätningar. Vi rekommenderar att du vänder dig till ett ackrediterat mätlaboratorium. Radonmätning utförs eldningssäsongen under perioden 1 oktober till 30 april och ska utföras under minst två månader. Radonhalten varierar mycket både under dygnet och med årstiderna. Det beror bland annat på temperatur- och vindförhållanden, ventilationssystemet och hur du vädrar. Det är därför viktigt att utföra mätningen under lång tid.
För att få en radonmätning snabbt går det att göra en korttidsmätning, vilket görs under en kortare period. Observera att en sådan mätning blir ungefärlig och kan bara ses som rådgivande.

När du gjort en beställning av radonmätare (radondosor) hos ett mätlaboratorium får du hem radondosor som du placerar ut i bostaden enligt medföljande anvisningar. När mättiden är slut skickar du tillbaka dosorna till mätfirman tillsammans med ett protokoll du fyllt i. Efter några veckor får du mätresultatet.

Radon i flerbostadshus
För dig som ska mäta radon i flerbostadshus finns en särskild metodbeskrivning från Strålsäkerhetsmyndigheten som ska följas. Förutom att mätningen ska utföras i minst två månader under eldningssäsongen ska även ett urval av lägenheter väljas ut för mätning utifrån metodbeskrivningen.

Sanera radon
Om ditt hus har höga radonhalter är det viktigt att utreda orsaken för att sedan kunna sätta in rätt åtgärder. Tyvärr händer det att fel åtgärder sätts in vilket kan bli kostsamt. Det är därför viktigt att anlita en seriös och kunnig radonkonsult eller entreprenör för att åtgärderna ska bli rätt.

Ett första steg är att ta reda på var radonet kommer från, om det är marken, hushållsvattnet eller byggnadsmaterialet.

Radonbidrag
Det går inte längre att söka radonbidrag. I statens budget för 2022 finns inga medel avsatta för bidraget. Det innebär att det varken finns pengar till nya ärenden eller till utbetalningar av tidigare ärenden.

Skadedjur

Råttor, möss, silverfiskar och olika typer av insekter kan ställa till med problem i byggnader. De kan angripa mat, textil och trä men även besvära dig som boende på andra sätt.

Bor du i lägenhet är det hyresvärden eller bostadsrättsföreningen som du ska kontakta. De anlitar i sin tur en saneringsfirma vid behov. Är du villaägare kontaktar du istället själv en saneringsfirma.

Störande lukter

Lukter utifrån kan bland annat komma från vedeldning, närliggande restauranger och industrier, soprum samt rökning och matlagning i grannlägenheterna. För att minska risken för att lukter tar sig in i din bostad bör du se till att ventilationen fungerar bra.

Vid klagomål bör kontakt i första hand tas med den som stör, till exempel restaurangen med matoset, grannen som eldar eller din hyresvärd. Om inte det hjälper kan du vända dig till miljö- och byggenheten.

Temperatur och drag

Temperatur och drag påverkar inomhusmiljön och kan påverka vår hälsa.

Det är inte bara lufttemperaturen som påverkar hur du upplever temperaturen i din bostad. Ytor, som till exempel, fönsterkarmar, möbler och väggar påverkar också helhetsupplevelsen. Dessa ytor kan avge kyla som gör att det känns kallare än vad en inomhustermometer visar.

Drag kan uppkomma som en följd av otäta fönster, dörrar eller tilluftsventiler. Om du utsätts för drag kyls kroppen av vilket upplevs som obehagligt. Drag kan också orsaka muskelbesvär, nackspärr och ögonirritation, samt att du kan uppleva temperaturen som lägre än vad den egentligen är.

Luften utomhus

Det finns mycket som kan påverka utomhusluften där du befinner dig. Det kan röra sig om vedeldning, tomgångskörning eller andra lukter som kan vara farliga ibland, men som ofta bara är allmänt irriterande.

Vedeldning
För dig som eldar med ved finns mycket att tänka på. Vedeldning innebär risker kopplade till miljön och hälsan. Det är därför viktigt att följa de riktlinjer som finns så att du eldar rätt.

Vedeldning medför att ämnen, som är farliga för miljön och hälsan, sprids till omgivningen. Detta gäller även vid eldning i miljögodkända eldstäder, om än i lägre utsträckning.

Elda rätt när du eldar med ved. Lufttillförseln i vedpannan ska vara god och bränslet ska förvaras torrt. Pannan får endast eldas med sådant bränsle som den enligt tillverkaren är avsedd för. Om det saknas sådan anvisning får bränslet endast bestå av rent trä som inte är förorenat. Var också noga med att spara alla papper om genomförda sotningar och underhåll av pannan. Dessa dokument ska du som ägare spara i minst fem år.

Tomgångskörning
Du bör undvika tomgångskörning eftersom det innebär en påtaglig fara för miljön. Med tomgångskörning menas att ha motorn igång i ett stillastående fordon och även uppvärmning när bilen står still räknas som tomgång. En bil på tomgång släpper ut mer avgaser än en bil i rörelse. Tomgångskörning bör därför undvikas helt.

I Sollefteå kommun är tomgångskörning tillåtet i högst en minut. Undantag gäller enligt följande:
• Om motorn måste hållas igång för att bromsar eller andra anordningar ska fungera, dock inte anordningar för uppvärmning.
• Om fordonet befinner sig i trafikkö.
• Om förhållandena är sådana att föraren är tvungen att stanna fordonet.

De lokala riktlinjerna gällande tomgångskörning finns beskrivna i kommunens hälsoskyddsföreskrifter. Föreskrifterna finns under Relaterad information.

Luftsamverkan
Sollefteå kommun ingår i en samverkan för luftvårdsövervakning tillsammans med övriga kommuner i länet. Tillsammans kontrollerar och följer vi upp luftkvaliteten i länet. Som en del av samverkan genomför Sollefteå kommun regelbundet mätningar av luftkvaliteten i Sollefteå.

Klagomål

Vid problem med boendemiljön ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare eller till styrelsen i bostadsrättsföreningen där du bor. Fastighetsägaren ansvarar för underhåll och skötsel av fastigheten samt vidta eventuella åtgärder. Givetvis har även du som hyresgäst ett ansvar för att sköta din lägenhet och se till att du inte stör dina grannar.

Om du trots kontakter med fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse fortfarande har problem kan du kontakta miljö- och byggenheten.