Lyssna på sidan Lyssna

Bostadsanpassning

Ett kök

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att ansöka om bidrag för att bygga om och anpassa din bostad. Bidraget är till för att du ska kunna bo kvar i bostaden och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag gör du skriftligt via en blankett som du skickar till kommunen. En ny lag om bostadsanpassningsbidrag trädde i kraft 1 juli 2018.

Bidrag vid anpassning av bostad kan ges till den som har en långvarig eller bestående funktionsnedsättning samt äger eller hyr en bostad för permanent bruk. Bostaden kan vara antingen en villa, ett radhus, en hyresrätt eller en bostadsrätt.

Vad ges bidrag till?

Bidraget används till nödvändiga anpassningar av bostadens fasta funktioner, det vill säga inga lösa föremål. Dessutom ska anpassningen ha en klar koppling till funktionsnedsättningen.

Bidrag lämnas inte för åtgärder som behövs av andra skäl än funktionsnedsättningen, exempelvis eftersatt underhåll, byggnadstekniska brister eller avsaknad av grundläggande bostadsfunktioner.

Exempel på bostadsanpassning kan vara att;

  • ta bort trösklar
  • bredda dörrar
  • installera spisvakt
  • montera stödhandtag, ramper och handledare

Ansökan

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag ska du göra skriftligt på en särskild blankett, som du sedan skickar till kommunen.

Intyg

Till ansökan bifogar du ett intyg från en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig, som styrker att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Om fler än sökanden helt eller till viss del äger eller hyr bostaden, gemensamma utrymmen eller tomt i anslutning till bostaden, lämnas bostadsanpassningsbidrag endast om samtliga ägare och, i förekommande fall, andra boende har medgett att anpassningsåtgärderna får vidtas.

Vidare utfäster sig samtliga ägare att inte kräva ersättning av sökanden eller andra boende för att återställa anpassningsåtgärderna.