Lyssna på sidan Lyssna

Olägenhet - klagomål

Alla klagomål som inkommer blir en offentlig handling. En offentlig handling måste lämnas ut till den som vill ta del av den. För att kunna handlägga anmälan måste blanketten vara så komplett ifylld som det går. Bifoga helst foton om det går. Ansvarig inspektör på Miljö- och byggenheten kommer att lämna information till dig i ärendet när det finns något att återkoppla.

Anonyma klagomål

Det går att lämna anonyma klagomål. Om du väljer att vara anonym kan du inte få återkoppling i ärendet, du kan heller inte överklaga ett beslut som du anser går dig emot. Du kan heller inte fylla i dina personuppgifter för att få återkoppling i ärendet och samtidigt begära att vara anonym, ärende är en offentlig handling.

Att logga in med e-legitimation

Om du loggar in så kan vi förifyllda frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information, dessutom följer du ditt ärende på Mina Sidor när du logga in.

Miljö- och byggenhetens handläggning av ärendet

Miljö- och byggenheten handlägger klagomålet med syfte att undanröja olägenheter/dålig hygien eller risker för miljön. Med olägenhet avses en störning som inte är ringa eller helt tillfällig och som kan påverka människans hälsa menligt. Enligt Miljöbalken är fastighetsägare eller verksamhetsinnehavare skyldiga att vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra uppkomsten eller undanröja olägenheter för människors hälsa.

  1. Innan du gör en anmälan bör du om möjligt själv kontakta din fastighetsägare/bostadsrättsförening eller den person/verksamhetsutövare som orsakar störningen och berätta att du är besvärad. Fastighetsägaren eller den som orsakat störningen får då vetskap om besvären och kan eventuellt ge upplysningar om planerade åtgärder eller åtgärda problemet.
  2. Den det klagats på informeras om detta via en skrivelse/telefonsamtal från Miljö- och byggenheten. Vid kontakten ges den det klagas på information om ärendet och uppmanas att själv åtgärda det som upplevs som ett problem.
  3. Om ingen åtgärd vidtas och den klagande fortfarande upplever störningen görs ett platsbesök (eller flera). Vid inspektionen görs en bedömning om det är en olägenhet för människors hälsa eller finns en risk för miljön.
  4. Vid en bedömning att det inte är en olägenhet eller att det inte finns en miljörisk avslutas ärendet. Beslut om detta skickas till den klagande, du har rätt att överklaga detta beslut. Om störningen bedöms som en olägenhet eller det finns en risk för miljön föreläggs den du klagat på alternativt markägaren (vid nedskräpning) att vidta åtgärder.

Avgift för handläggning

Vid befogade klagomål tar Miljö- och byggenheten ut en avgift för handläggningen. Avgiften debiteras den som orsakar störningen eller olägenheten.
Följande problem handläggs inte av miljö- och byggenheten:
Lösspringande katter och hundar bedöms inte som en olägenhet enligt Miljöbalkens definition.
Arbetsmiljöfrågor. Kontakta Arbetsmiljöverket telefon 010 - 730 90 00

Tama djur som far illa, kontakta Länsstyrelsen Västernorrland telefon 0611 - 34 90 00