Lyssna på sidan Lyssna

Skedomsmon 1:1

Bild på stugan på Skedomsmon

Sollefteå kommun försäljer byggnad belägen på fastighet Skedomsmon 1:1

Allmän information om byggnaden
Byggnaden är belägen på fastigheten Sollefteå Skedomsmon 1:1
Adress: Tallmovägen 5B Sollefteå

Area: Stugan 7,1 x 4,2 (30m²) 1 rok
Altan 7 x 3 (21m²)

Utvändigt: Sadeltak med Pannplåt, liggande dubbelfaspanel, enkelglasfönster, takavvattning av galvaniserade rör och rännor.

Altan med tak av korrugerad plast.

El finns indraget i byggnaden.

Allrum: Träbjälklag med plastmatta, innerväggar klädda med laserad panel, innertak av målad faspanel.

Kök: Träbjälklag med plastmatta, innerväggar klädda med vitlaserad boasering, äldre köksinredning med spis, kyl, vatten och avlopp. vedkamin

Villkor

Visning av objektet sker efter överenskommelse och anmälan till anna.torner@solleftea.se.

Objektet säljs i befintligt skick och kommunen frånsäger sig allt ansvar för fel och brister i objektet, inklusive dolda fel.

Köparen bekostar avflyttning av byggnaden med tillhörande altandäck och inventarier från fastigheten. Köparen åtar sig att betala alla kostnader förenade med köpet.

OBS! Det är enbart byggnaden, inte marken som är till salu.

Det åligger köparen att se till att byggnaden avflyttad från kommunens fastighet och efterlämna nämnda fastighet i väl avstädat skick före 2023-09-30. Om så inte sker kommer kommunen att ombesörja flytt och städ på köparens bekostnad. Innan flyttning av byggnaden påbörjas ska full köpeskilling vara erlagd.

Administrativa bestämmelser

Enbart rena anbud prövas ( dvs. det får inte innehålla villkor som gör anbudet obestämt eller beroende av anbud lämnade av andra). Anbud skall vara kommunen tillhanda senast 2023-06-13.
Anbudet skall vara skriftligt och ämnas i ett förslutet kuvert med påskriften ”Anbud Skedomsmon” och innehålla uppgift om anbudssumma.

Anbud sänds till:
Sollefteå kommun
Att: Anna Törner ”Anbud Skedomsmon”
Djupövägen
881 80 SOLLEFTEÅ

Kommersiella villkor
Anbudsbeloppet ska vara entydigt bestämt till ett visst belopp. Alla typer av reservationer kommer att medföra att anbud förkastas. Betalning sker senast på tillträdesdagen vilken anges i tecknat köpeavtal.

Utvärdering
Sollefteå kommun avser teckna avtal med det för kommunen mest fördelaktiga anbudet. Vid likställiga anbud kan lottning förekomma mellan dem som lämnat de högsta buden. Fri prövningsrätt förbehålls.

Kontakt
För övriga frågor kontakta Mark- och exploateringsingenjör Anna Törner Tel: 070-652 96 86.