Lyssna på sidan Lyssna

Regler och styrande dokument

I kommunallagen står det att kommunala föreskrifter, med vissa förbehåll, ska finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats.

Alla föreskrifter och övriga styrande dokument bildar tillsammans kommunens författningssamling. Det är alltså det regelverk som kommunfullmäktige har satt upp för kommunens verksamheter.

Styrmodell

I Sollefteå kommun finns en styrmodell för att säkerställa kvaliteten i verksamheten och förverkliga kommunens vision och mål.

Av styrmodellen framgår vilka föreskrifter och styrande dokument som ska finnas i kommunen.

  • Alla dokument (förutom riktlinjer) beslutas av kommunfullmäktige.
  • Riktlinjer beslutas, på en lägre nivå, i en nämnd.
  • Dokument som beslutas på tjänstemannanivå och ingår i styrmodellen kallas för anvisningar.

Föreskrifter

Kommunerna har rätt att fatta beslut om egna föreskrifter och ordningsregler inom flera områden och som gäller för alla som bor och vistas i kommunen.

De kommunala föreskrifterna finns inom t ex miljö- och hälsoskydd, allmän ordning och trafik.

När en kommun har fattat beslut om en ny föreskrift ska beslutsprotokollet anslås på kommunens officiella anslagstavla.

Själva föreskriften ska sen publiceras på kommunens hemsida och finnas där så länge den gäller.

  • Reglementen
  • Delegationsordning
  • Avgifter och taxor
  • Bestämmelser

Övriga styrande dokument

Utöver kommunala föreskrifter får författningssamlingen omfatta andra typer av politiskt beslutade styrdokument, såsom policys och översikts- och detaljplaner.

Kontakt