Lyssna på sidan Lyssna

Aktuella försäljningar

Sollefteå kommuns tekniska enhet har beslutat att byggnader belägen å Skedomsmon 1:1 ska avyttras.

Allmän information om byggnaderna

Byggnaderna är belägna å fastighet Sollefteå Skedomsmon 1:1
Adress: Tallmovägen 5 B Sollefteå
Antal byggnader: 2 byggnader + altandäck
Area byggnader. Byggnad 1 cirka 15 m2 + Byggnad 2 ca 30 m2
Byggår: okänt.

Sollefteå kommun erbjuder till försäljning, genom anbud två byggnader med tillhörande altandäck belägna på fastigheten Skedomsmon 1:1.
Byggnadsbeskrivning byggnad nr 1 

Härbre med tillbyggnad och altandäck
Knuttimrad vinterisolerad 1-plans byggnad med loft. Byggnaden är uppförd i två omgångar med en huvudbyggnad av timmer och en tillbyggnad med delvis inglasad altandäck av lösvirke. el och vatten är dragen i byggnaden, moderna pvc-fönster med isolerruta. Murad öppenspis
Byggnadsbeskrivning byggnad nr 2 

Friggebod
Friggebod oisolerad av planktimmer med tak av trp20, el finns dragen i byggnaden, enkelglas i fönster
Vatten- och avlopp, el.

Sollefteå kommun ombesörjer avstängning av vatten innan avflyttning / rivning. Inkommande el kommer att vara frikopplad från fastigheten, byggström kommer därför inte att finnas tillgänglig på platsen.

Villkor
Sollefteå kommun erbjuder visning samt möjlighet att utföra besiktning torsdagen den 6 maj mellan kl. 18:00- 19:00. Objekten säljs i befintligt skick och kommunen frånsäger sig allt ansvar för fel och brister i objekten, inklusive eventuella dolda fel.
Köparen bekostar avflyttning byggnader och tillhörande altandäck och inventarier från fastigheten. Köparen åtar sig att betala alla kostnader förenade med köpet.


OBS! Det är enbart byggnaderna, inte marken som är till salu.
Det åligger köparen att se till att byggnaderna är avflyttade från kommunens fastighet och efterlämna nämnda fastighet i väl avstädat skick före 2021-10-15. Innan flyttrivningsarbete påbörjas ska full köpeskilling vara erlagd. Om byggnaderna inte är borttagna senast överenskommet datum kommer kommunen att ombesörja flytt och städ på köparens bekostnad.

Kommunen har gjort rivningsanmälan och fått startbesked från erforderliga myndigheter. Köparen ansvarar för att eventuella anvisningar i startbeskedet följs. Efter avslutat arbete tar köparen kontakt med kommunen och bokar tid för slutbesiktning (dock senast 2021-10-15).


Administrativa bestämmelser
Enbart rena anbud prövas (dvs. det får inte innehålla villkor som gör anbudet obestämt eller beroende av anbud lämnade av andra). Anbud skall vara kommunen tillhanda senast den 2021-05-28. Senare inkomna anbud kommer inte att bli prövade. Anbudet ska vara skriftligt och lämnas i ett förslutet kuvert med påskrift och innehålla uppgift om anbudssumma.
Kuvert innehållande anbud ska förses med Påskriften ”Anbud Skedomsmon och nummer på den byggnad som du vill förvärva.
Anbud sänds till:
Sollefteå kommun
Att: Anna Törner Anbud Skedomsmon
Djupövägen
881 80 SOLLEFTEÅ


Kommersiella villkor
Anbudsbeloppet ska vara entydigt bestämt till ett visst belopp. Alla typer av reservationer kommer att medföra att anbud förkastas. Betalning sker senast på tillträdesdagen som anges i tecknat köpeavtal.
Utvärdering
Sollefteå kommun avser teckna avtal med det för kommunen mest fördelaktiga anbudet. Vid likställiga anbud kan lottning förekomma mellan dem som lämnat de högsta buden. Fri prövningsrätt förbehålls.


Kontakt
För övriga frågor kontakta mark- och exploateringsingenjör Anna Törner
Tel: 0620-68 21 62 eller 070-652 96 86