Lyssna på sidan Lyssna

Intresse för nya etableringar i Sollefteå - nu planeras ett nytt handels- och besöksäringsområde

NP3 fastigheter vill förbereda för ett nytt handels- och besöksnäringsområde på Hågesta. Det är marken öster om Hågesta den så kallade OK planen som bolaget förvärvat och nu vill utveckla.

Marken som ligger längs riksväg 90 är idag obebyggd och tanken är att bygga upp en verksamhet om lockar till mer handel och utveckling i Sollefteå. Samtidigt har planerna skapat oro för att det kan utarma handeln i centrum. Vi fångade upp Leif Svensson som affärsansvarig på NP3 i Sollefteå om vad bolagets planer och varför man tror på ett helt nytt affärsområde,

NP3 planerar ett handelsområde på Hågesta, kan du berätta lite mer om den?

- Hågesta har haft en positiv utveckling och vi har genom åren sålt mark till Lidl och ICA men nu saknar vi ytor för att kunna utveckla området mer. Vi har köpt marken öster om Hågesta för att initialt uppföra en padelhall. Men vi har visioner för att området och Sollefteå därför har vi ansökt om att detaljplanelägga resten av fastigheten för verkstad och sällanköpshandel.

Det finns en oro att ytterligare handelsområden kommer att konkurrera med den handel som finns i centrum. Ni äger ju själva fastigheter i centrum, hur ställer ni er till det?

- Vi tror inte att det finns någon motsättning utan ju mer handel vi har i Sollefteå desto bättre är det för centrum. Vi siktar främst på aktörer vars verksamhet kanske inte passar just i centrum på grund av t.ex. storlek. En utvecklad handel ökar våra möjligheter att erbjuda attraktiva lokaler både i centrum och på andra platser. Det är också därför vi är aktiva i arbetet med centrumutveckling för att vi tror på centrums möjligheter och tillväxt.

Har ni intressenter som vill etablera sig i Sollefteå men där brist på mark och handelsområden är ett hinder?

- Ja. De intressenter vi för dialog med bedriver sällanköpshandel och de hittar inte lämpliga lokaler med tillhörande markyta i centrum eller tillräckligt attraktiva lägen utanför centrum. Vi tror att fastigheten vi har köpt in har ett bra läge mellan Övergård, Hågesta och Riksvägen och vi har fått positiva reaktioner från olika intressenter och därför vill vi göra den byggbar genom att ansöka om en detaljplaneändring.

Försvarsmakten etablering pågår för fullt. Har deras etablering på något sätt föranlett den här satsningen?

- Vi märker av beslutet om att återetablera I21 som regemente främst genom att befintliga och nya hyresgäster är offensivare i sina beslut om att satsa på sin egen verksamhet. Vi blir inblandade genom att hjälpa till att hitta ändamålsenliga lokaler.

Till slut, vi har kunnat läsa om att det är klart med en aktör som vill bygga en padelhall. Kan du berätta lite om det när kan vi spela paddel i Sollefteå?

- Vår hyresgäst planerar att anläggningen skall stå färdig hösten 2022.

En detaljplan syftar till att pröva markens lämplighet för ett visst ändamål, tillexempel bostadsbebyggelse, handel eller annan form av anläggning. Att begära en planläggning eller ändring av en nuvarande plan kan komma från kommunen, en privat fastighetsägare eller en enskild byggherre. Att ta fram eller ändra en detaljplan är ett omfattande arbete.