Frågor och svar

Vad innebär ett godmanskap?

Godmanskap anordnas för en person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. God man eller förvaltare ska förordnas endast om det behövs och om hjälpbehovet inte kan tillgodoses genom mindre ingripande åtgärd.

Godmansuppdraget skiljer sig åt beroende på omfattningen av detsamma och kan därmed innebära olika saker i olika uppdrag. Uppdraget kan omfatta enbart en av ovan nämnda delar, två eller alla tre. I de fall huvudmannen förstår vad saken gäller och kan lämna sitt samtycke bygger godmanskapet på samarbete mellan god man och huvudman. Huvudmannen har kvar sin rättshandlingsförmåga och kan vidta åtgärder som blir bindande för honom/henne såsom till exempel ge en gåva eller sälja ett hus. Åtgärder som den gode mannen vidtar för sin huvudmans räkning kräver huvudmannens samtycke. I de fall huvudmannen inte förstår vad saken gäller krävs ett läkarintyg eller liknande som intygar att huvudmannen inte förstår vad saken gäller. Gode mannen har då yttersta beslutanderätten i frågor som ligger inom ramarna för uppdraget.

Tillfälligt godmanskap kan anordnas bland annat i förmyndarens ställe, till exempel om ett barn och dess förmyndare är delägare i ett och samma dödsbo eller om en ställföreträdare är jävig. God man kan även anordnas för en person som är bortavarande. Den gode mannen företräder huvudmannen i den särskilda situationen och bevakar till exempel ett arvskifte för någon som inte själv kan göra det.

Enligt lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn ska god man förordnas för ensamkommande barn. Den gode mannen ska vara barnets företrädare i olika frågor och tillvarata hans eller hennes intressen.

Vad innebär förvaltarskap?

Om förutsättningarna är uppfyllda för godmanskap och personen bedöms vara ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom kan förvaltarskap anordnas för personen. Huvudmannen förlorar hela eller delar av sin rättshandlingsförmåga och kan i princip inte ingå avtal med giltig verkan. Huvudmannen har i normalfallet inte heller tillgång till sina pengar. Vidare är en person med förvaltare utesluten från verksamheter som kräver ett så kallat förvaltarfrihetsbevis. En förälder upphör att vara förmyndare för sitt barn, men har kvar vårdnaden, vid anordnat förvaltarskap.

Vad är skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap?

Den stora skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap är rättshandlingsförmågan. En person som har en förvaltare har enbart personlig rättshandlingsförmåga vilket innebär att personen kan fatta personliga beslut såsom var man vill bo, om man vill gifta sig, rösta etc. Förvaltaren ensam beslutar i de frågor som omfattas av uppdraget.

Vad krävs för att få god man eller förvaltare?

11 kap 4 och 7 §§ föräldrabalken anger rekvisiten, det vill säga förutsättningarna, för godmanskap respektive förvaltarskap. En person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan få en god man förordnad. God man eller förvaltare ska förordnas endast om det behövs och om hjälpbehovet inte kan tillgodoses genom mindre ingripande åtgärd.

Exempel på sjukdomstillstånd som kan motivera godmanskap är svåra demenssjukdomar eller sjukdomar som har lett till hjärnskador. Allmänt psykiskt dåligt mående kan inte ensamt motivera ett godmanskap utan det ska vara diagnostiserade psykiska sjukdomar. Om en person vårdas enligt lagen om psykisk tvångsvård är det en stark indikation på att den psykiska störningen är av sådant slag att den kan motivera ett godmanskap. Försvagat hälsotillstånd avser allmän ålderssvaghet eller exempelvis resttillstånd efter sjukdomar eller olyckor. Med liknande förhållande avses främst missbruksproblem eller funktionshinder som påverkar personens förmåga att fatta egna beslut eller meddela sina beslut till omvärlden.

För förvaltarskap krävs förutom det ovanstående, att personen bedöms vara ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom. Det kan till exempel röra sig om en psykiskt sjuk person som är så aktiv och omdömeslös i sitt handlande att det hotar hans ekonomi eller sociala existens. Enbart omdömeslöst ekonomiskt beteende är i sig inte grund för förvaltarskap.

Hur gör jag för att bli god man och vad krävs?

Om du vill bli god man ska du skicka en intresseanmälan till överförmyndarenheten. Intresseanmälan hittar du på Sollefteå kommuns hemsida; God man / förvaltare - Intresse anmälan - Sollefteå kommun (solleftea.se). Därefter tar en handläggare kontakt och ger ytterligare information. Innan man blir tilldelad ett uppdrag kontrollerar överförmyndarenheten att personen inte förekommer i kronofogdens register, socialregister eller polisens belastningsregister samt gör en lämplighetsprövning. Lagstiftningens krav är att personen är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig.

Hur lång tid tar det att få en god man / förvaltare?

Det kan ta allt från några veckor till några månader innan beslutet om god man/förvaltare är fattat.
Det är tingsrätten som fattar beslut om anordnande av god man/förvaltare.

Vilken överförmyndare ska jag vända mig till?

Vilken överförmyndare som är behörig i ett ärende styrs av var personen med behov av förmyndare, god man eller förvaltare är folkbokförd. Om den enskilde inte är folkbokförd i Sverige är överförmyndaren där personen vistas behörig. Stockholms överförmyndare är behöriga om det inte finns någon behörig överförmyndare enligt ovan.

Vad kostar det att ha god man?

Om uppdraget omfattar alla tre delarna, bevaka rätt, förvalta egendom samt sörja för person, ligger det genomsnittliga arvodet på cirka 12 000 kr per år. Huvudregeln är att huvudmannen ska stå för arvodet själv i den mån hans/hennes beräknade inkomst under det år när uppdraget utförs överstiger 2,65 gånger gällande prisbasbelopp eller hans/hennes tillgångar undre samma år överstiger 2 gånger prisbasbeloppet.

Vilka blanketter/e-tjänster ska användas i samband med inlämning av årsredovisning?

Årsräkning/sluträkning Årsräkning - Sollefteå kommun (solleftea.se)

Redogörelse i ditt uppdrag som ställföreträdare Redogörelse - Sollefteå kommun (solleftea.se)

Begär du som ställföreträdare ersättning för bilresor i uppdraget ska följande blankett/e-tjänst användas Resejournal till redogörelse - Sollefteå kommun (solleftea.se)

Anvisningar till att upprätta årsräkning och checklista finns att hämta här

Kan jag åka på semester när jag är god man?

Som god man kan du självklart åka på semester. Tänk bara på att du måste kunna vara nåbar. Kom ihåg att meddela boendet och din huvudman/barn hur de kan nå dig under den period som du inte finns hemma.

Om du är borta en längre period (mer än tre veckor) kan det vara bra att skriva en fullmakt till någon som kan företräda huvudmannen/barnet om det skulle bli något möte akut. Det viktiga är att det är en person som din huvudman/barn känner förtroende för och att du har kontrollerat mot myndigheten att de godtar en fullmakt. Fullmakt kan inte skrivas ut till ett offentligt biträde utan ska vara till någon annan person (t.ex. en annan god man).

Kan jag ansöka om avbetalning eller anstånd gällande arvodesfakturan?

Om arvodet ska betalas till Förvaltarenheten kan förvaltaren/gode mannen kontakta kundcontroller Isabela Bazan, telefonnummer: 0620 - 68 23 36 för att ansöka om en avbetalningsplan.

Jag behöver göra ett uttag från ett spärrat konto. Hur gör jag?

För att göra en ansökan om uttag från ett spärrat konto ska följande blankett fyllas i; Uttag från konto spärrat av överförmyndarnämnd - Sollefteå kommun (solleftea.se)

På blanketten ska framgå från vilket konto uttaget ska göras, hur stort belopp som önskas ta ut och vad pengarna ska användas till.

Ansökan undertecknas av god man samt huvudmannen, om denne förstår vad saken gäller. Båda förmyndarnas underskrift krävs vid gemensam vårdnad. Är den underårige 16-18 år krävs även dennes underskrift.

Uttagsmedgivandet gäller i tre veckor från beslutsdatum. Nyttjade medel ska redovisas till Överförmyndarenheten inom angiven tid enligt beslut om samtycke till uttag.

Att flytta ett belopp från ett spärrat konto till ett annat ses inte som ett uttag. Därför krävs ingen ansökan om uttag och inte heller något godkännande från överförmyndarnämnden.

Vad gör jag om huvudmannen har skulder och har svårt att betala arvodet till mig som god man?

Även om huvudmannen har inkomster som överstiger gällande beloppsgräns så kan det ibland vara svårt för gode mannen att få ut sitt arvode. Detta kan bero på att huvudmannen är skuldsatt och har löpande utmätning eller lever under skuldsanering eller att huvudmannen har större utgifter än vad hans eller hennes ekonomi medger. Det finns åtgärder som gode mannen kan vidta för att skapa större utrymme för betalning av arvodet.

Gör upp en budget

Kommunen tillhandahåller budget- och skuldrådgivning där huvudmannen kan ges stöd och rådgivning i ekonomi, hur den kan förbättras, hjälpa till att upprätta en budget samt med eventuell skuldsanering.

Ansök om merkostnadsersättning för vuxna

Under vissa förutsättningar kan merkostnadsersättning beviljas för de extra levnadsomkostnader som arvode till god man medför för huvudmannen. Försäkringskassan beslutar om merkostnadsersättning.

Begär att kronofogden förbehåller arvodet

Vid utmätning eller skuldsanering kan kronofogden besluta om att det arvode som ska betalas till god man eller förvaltare ska förbehållas vid utmätningen. På detta sätt får huvudmannen mer pengar över att betala arvodet med.

Avbetalningsplan

Om huvudmannen har svårt att betala hela arvodet på en gång kan gode mannen göra upp en avbetalningsplan tillsammans med huvudmannen där huvudmannen betalar en del av arvodet varje månad.

Vilken beloppsgräns gäller för att överförmyndaren ska kontrollera barnets tillgångar ?

Om barnets samlade tillgångar överstiger åtta (8) gånger gällande prisbasbelopp, ska föräldrarnas förvaltning av förmögenheten kontrolleras av överförmyndaren. Föräldrarna är skyldiga att meddela överförmyndaren när så skett. Därefter redovisar föräldrarna barnets tillgångar till överförmyndaren varje år. I vissa fall, om det finns särskilda skäl för det, kan överförmyndaren besluta att föräldrarna helt ska befrias från redovisningsskyldigheten.

Upphör mitt uppdrag som god man när barnet har fått upphållstillstånd?

När barnet fått uppehållstillstånd ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses för barnet. Den gode man som förordnades när barnet kom till Sverige ska då ersättas av en särskild förordnad vårdnadshavare.

Det är viktigt att komma ihåg att du som god man kvarstår i ditt uppdrag till dess en särskild förordnad vårdnadshavare utses.

Det är socialnämnden som ansöker om vårdnadshavare och det är tingsrätten som fattar beslut.

Vid uppdragets upphörande ska du inkomma med en slutredogörelse eller sluträkning till Överförmyndarenheten.

Jag har blivit myndig, men banken säger att jag inte har tillgång till mina konton för att de är överförmyndarspärrade

Överförmyndarspärren upphör med automatik när du fyller 18 år. Banken har ingen rätt att neka dig tillgång till dina konton.

Vart vänder jag mig om jag behöver stöd i mitt uppdrag?

Överförmyndarenheten kan ge svar i generella frågor. Gäller det rådgivning i ett särskilt uppdrag bör även det hållas så generellt som möjligt, då överförmyndarens uppdrag är att granska gode män/förvaltare och risk finns att överförmyndaren får ”granska sig själv”. Det finns även olika funktioner i samhället som kan vara till hjälp i olika frågor till exempel kommunens budget och skuldrådgivning.

Vad innebär överförmyndarspärr på barns bankkonton och vilka konton ska vara spärrade?

En omyndigs tillgångar ska i vissa fall vara spärrade. ”Spärr” innebär att barnets konton är spärrade för uttag och för att ta ut pengar krävs tillstånd från överförmyndaren. Om barnet fått pengar överstigande ett (1) prisbasbelopp och det rör sig om försäkringsersättning, arv, testamente eller gåva ska pengarna utbetalas till ett konto med spärr. Detta kan även gälla lägre belopp om det finns villkor om spärr. På barnets myndighetsdag ska banken ta bort spärren så att pengarna blir tillgängliga för kontoinnehavaren, såvida det inte finns andra villkor.

Mitt barn har fått försäkringsmedel och vi vill placera tillgångarna, hur går vi tillväga?

Ta kontakt med banken för att se vad som är en bra placering och vad som uppfyller kraven på tillräcklig trygghet och skälig avkastning innan du ansöker om överförmyndarens samtycke.

Därefter skickar du/ni in placeringsförslag till överförmyndarenheten tillsammans med egenhändigt undertecknad ansökan om uttag från spärrat konto. Blankett finns på Ansökan om samtycke - Sollefteå kommun (solleftea.se)

Driva företag som omyndig

Föräldrar får inte låta barn under 16 år driva rörelse. För omyndiga som har fyllt 16 år får dock föräldrarna, med Överförmyndarnämndens samtycke, låta den omyndige bedriva rörelse.

Ansökan om samtycke- företag underårig (länk till e-tjänst som bifigas)

Ansökan bör lämnas till Överförmyndarenheten i så komplett skick som möjligt. För att Överförmyndarenheten ska kunna pröva ansökan ska ansökningsblanketten vara undertecknad av båda förmyndarna.

I ansökan ska framgå en närmare beskrivning av näringsverksamheten, vilket ansvar den underåriga har i rörelsen, om någon säkerhet ska lämnas för skuldsättning och om det föreligger risk för framtida skuldsättning. Det ska även framgå vem som ansvarar för bokföring och skattedeklarationer, eventuella övriga delägare, hur mycket pengar som den underåriga ska investera i rörelsen, information om eventuella lån som krävs och liknande.

Kan godmanskap anordnas i förebyggande syfte?

Man kan inte anordna ett förebyggande godmanskap. En förutsättning för anordnande av godmanskap är att det finns ett hjälpbehov. Finns inte det så föreligger ingen grund utan man får avvakta tills hjälpbehovet uppstår.

Jag är inte nöjd med min god man / förvaltare. Vad gör jag?

Om man inte är nöjd med sin god man eller förvaltare kan man ta kontakt med överförmyndarenheten. Klagomål bör i möjligaste mån skickas in skriftligt. När överförmyndaren får in ett klagomål startas en utredning. Gode mannen eller förvaltaren får ta del av klagomålet och får möjlighet att yttra sig. Klagomålet resulterar i ett svar eller beslut till den klagande.

Även andra som har klagomål på en god man eller förvaltare kan skicka in sitt klagomål till överförmyndarenheten. Överförmyndarnämnden utreder alla klagomål som inkommer på en god man eller förvaltare.

Jag vill inte betala arvodet för min god man / förvaltare, hur gör jag?

Om du inte vill betala arvodet kan du skicka in en överklagan av arvodesbeslutet till överförmyndarnämnden inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.

Jag tycker inte att jag behöver en god man / förvaltare. Hur gör jag?

Om en god man eller förvaltare inte längre behövs, ska godmanskapet eller förvaltarskapet upphöra. Eftersom godmanskap grundas på huvudmannens samtycke, så ska det avslutas om samtycke inte längre finns, då huvudmannen själv begär att godmanskapet ska upphöra. Ansökan om upphörande skickas till tingsrätten vilka fattar beslut om upphörande.

Det bör noteras att den gode mannen inte kan avsluta godmanskapet. Däremot kan en god man bli utbytt om han önskar, men han måste kvarstå tills överförmyndaren har funnit en ny god man som kan överta godmanskapet.

Är det anställning att vara god man / förvaltare?

Nej, att vara god man/förvaltare är ett frivilliguppdrag.

När ska årsredovisningen vara inlämnad?

Före 1 mars varje ska årsräkning och en redogörelse för utfört uppdrag lämnas till Överförmyndarenheten.

Jag är inte nöjd med mitt arvode, hur gör jag?

Skicka in en överklagan av arvodesbeslutet till överförmyndarnämnden inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.

Hur blir jag entledigad som god man?

Begäran om entledigande görs skriftligen till överförmyndarenheten. Viktigt att komma ihåg är att man står kvar som god man/förvaltare tills ny har utsetts.

När upphör mitt uppdrag som god man för ett ensamkomande barn?

Godmanskapet upphör utan särskilt beslut när barnet blir myndigt enligt de födelsedatum som registrerats vid ansökan om god man.

Vid följande situationer upphör ditt uppdrag som god man för ensamkommande barn efter beslut av överförmyndarenheten:

 • När barnets föräldrar kommit till Sverige och kan utöva vårdnaden och förmyndarskapet.
 • En särskilt förordnad vårdnadshavare utses.
 • Det är uppenbart att god man inte behövs.

Finns möjlighet för den gode mannen eller förvaltaren att få uttagskort från banken, samt interntbank/telefonbank?

Vissa banker, till exempel Swedbank, erbjuder den möjligheten. Kontakta din bank för mer information.

Gåvor till/från huvudmannen?

Gäller gåvan en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt till huvudmannen krävs överförmyndarens samtycke. Samtycke krävs även om huvudmannen enligt gåvovillkoren övertar ett betalningsansvar, ska pantsätta egendom eller utfärda revers till givaren.

I ett godmanskap har huvudmannen kvar sin rättshandlingsförmåga varför, om han/hon förstår vad saken gäller, givande av gåva är en fullt giltig rättshandling och den blir bindande för huvudmannen. Den gode mannen får inte ge bort sin huvudmans egendom eller avstå från arv eller testamente. Undantag är personliga gåvor såsom julklappar eller födelsedagspresenter vilka ska vara rimliga i förhållande till huvudmannens övriga tillgångar.

För vilka åtgärder krävs överförmyndarnämndens samtycke?

För nedan angivna åtgärder krävs överförmyndarnämndens samtycke (om huvudmannen inte förstår vad saken gäller och inte kan godkänna nämnd åtgärd själv):

 • Uttag från överförmyndarspärrat konto
 • fastighets- och bostadsrättsköp/försäljning
 • olika placering av tillgångar, till exempel köp av aktier
 • godkännande av arvskifte
 • avstående av arv
 • avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo
 • använda enskilds inkomster till understöd åt anhörig eller annan person som står huvudmannen nära
 • upptagande av lån
 • driva rörelse som medför bokföringsskyldighet

Vilka sekretessregler gäller för mig som god man?

God man är inte anställd och lyder därmed inte under offentlighets- och sekretesslagens regler om till exempel tystnadsplikt och utlämnande av handlingar. En god man ska dock agera för sin huvudmans bästa och har en moralisk tystnadsplikt. Vårdslös hantering av personuppgifter kan leda till att man inte lägre anses lämplig för uppdraget och kan entledigas av överförmyndaren. Skadeståndsansvar kan uppkomma om huvudmannen lider ekonomisk skada på grund av gode mannens agerande.

Assistansersättning - undertecknade av räkning?

Som god man/förvaltare kan du underteckna räkning avseende assistansersättning om det kan anses ingå i uppdraget och undertecknandet görs i så fall på heder och samvete. Om god man/förvaltare dock undertecknar aktuell räkning på heder och samvete och lämnade uppgifter inte är korrekta kan de dömas för vårdslöshet eller osann försäkran, 15 kap. 10 § Brottsbalken. Räkning bör därför endast undertecknas om man verkligen kan intyga hur många timmars assistans den enskilde fått. Försäkringskassan får finna andra lösningar då gode mannen/förvaltaren inte kan fullgöra detta.

Vad gör jag om huvudmannens situation förändras?

Om situationen för huvudmannen förändras och ditt uppdrag ser annorlunda ut ska du meddela detta till överförmyndarenheten.

Kan jag som anhörig bli god man?

Du som anhörig kan bli god man. Det görs samma kontroller på anhöriga som på andra personer som vill bli god man. Det görs även en prövning av om det faktum att du är anhörig möter något motstånd till att du blir god man eller om det är bättre att utse någon utomstående.

När får jag mitt arvode?

Efter att din årsräkning/sluträkning och redogörelse har granskats fattas beslut om arvode.

Hur beräknas arvodet?

Överförmyndarnämnden gör alltid en individuell prövning där de tar hänsyn till uppdragets svårighetsgrad.

För mer information, se Överförmyndarenhetens riktlinjer: Arvode till ställföreträdare för vuxna.pdf (solleftea.se)