Lyssna på sidan Lyssna

Anmälan om god man eller förvaltare

Socialtjänsten och sjukvården är inte behöriga att ansöka om god man eller förvaltare för någon. De har i stället skyldighet (Socialtjänstförordningen (2001:937) 5 kap. 3 §) att anmäla till Överförmyndarnämnden om någon enligt deras mening behöver god man eller förvaltare.

En anmälan till överförmyndarnämnden bör innehålla följande:

  • Social utredning
  • Den enskildes samtycke, alternativt
  • Läkarintyg
  • Information om den enskildes inkomster och utgifter, tillgångar och skulder
  • Uppgift om den enskildes bostadssituation, sjukdom, funktionshinder, social situation och släktingar
  • Uppgift om hur den enskilde fungerar i sin vardag och på vilket sätt denne saknar förutsättningar att själv ta ansvar för sina angelägenheter
  • Uppgift om vad den enskilde behöver hjälp med

Överförmyndarnämndens handläggning

När en anmälan inkommit till överförmyndarnämnden granskas de inkomna handlingarna och avgörs om eventuella kompletteringar behöver göras.

Generellt kan sägas att ju fler handlingar av de ovanstående som bifogas anmälan desto kortare handläggningstid behövs på överförmyndarnämnden.

Överförmyndarnämnden avgör om det finns ett behov av god man eller förvaltare och gör sedan en ansökan till tingsrätten som fattar beslut i frågan.

Om överförmyndarnämnden anser att god man eller förvaltare inte behövs då behoven kan tillgodoses på annat mindre ingripande sätt avskrivs ärendet. Den som gjort anmälan och den enskilde ska då underrättas om överförmyndarnämndens ställningstagande och upplysas om att den enskilde själv får göra en ansökan till tingsrätten om han vill ha saken prövad.

E-tjänster & blanketter för anmälan om god man eller förvaltare