Lyssna på sidan Lyssna

Alternativ till god man och förvaltare

En person kan bara få en god man eller förvaltare om det behövs. Om hjälpen kan tillgodoses på något annat, mindre ingripande sätt, ska det sättet väljas först. Exempel på mindre ingripande insatser är hjälp av nära anhörig, fullmakt, socialtjänstens insatser boendestödjare, personligt ombud och/eller förmedlingshjälp.

Fullmakt

Om en person behöver hjälp med sina ekonomiska och juridiska angelägenheter och förstår att ta ställning till sina angelägenheter finns det möjlighet för denne att skriva en fullmakt till någon som han/hon har förtroende för (fullmaktstagare). Genom en fullmakt kan den enskilde ge fullmaktstagaren rätt att t.ex. företräda honom/henne gentemot myndigheter. För att få hjälp med att betala räkningar behöver han/hon använda sin banks särskilda fullmaktsblankett.

Anhörigbehörighet

Om du är nära anhörig till en person som är över 18 år och som inte längre kan företräda sig själv behöver du från den 1 juli 2017 inte en fullmakt för att företräda denne. Det innebär att du, för personens räkning, till exempel kan betala räkningar, teckna hemförsäkring, ansöka om bidrag och handla vissa saker. Du kan läsa Sv. Bankföreningens via länken i Relaterad information information Länk till annan webbplats..

Du kan även ansöka om andra stödinsatser som exempelvis hemtjänst och anmäla behov av vård- och omsorgsboende. Du får däremot inte köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt, köpa aktier, ge gåvor eller processa i domstol.

Som nära anhörig räknas här, enligt 17 kap. 2§ föräldrabalken, i tur och ordning:

  1. make eller sambo
  2. barn
  3. barnbarn
  4. föräldrar
  5. syskon

Om det till exempel finns två barn företräder de gemensamt personen.

Överförmyndarnämnden kan avstyrka att godmanskap och förvaltarskap anordnas, om den nya lagen kan användas istället. Om du ändå vill ansöka om god man eller förvaltare behöver du därför förklara varför det inte går att hjälpa personen genom den nya lagen.

Framtidsfullmakt

Från den 1 juli 2017 gäller en ny lag om framtidsfullmakter.

Svenska Bankföreningen har tagit fram information om framtidsfullmakter som du kan läsa via länken i Relaterad information.

Framtidsfullmakten kan upprättas av en person som är myndig medan han/hon fortfarande förstår att ta ställning, och den ska bevittnas av två personer. Fullmakten träder i kraft först när den enskilde inte längre kan fatta beslut själv. Innan dess är det en vanlig fullmakt som får användas för att hjälpa den enskilde.

Överförmyndarnämnden har inte tillsyn över hur framtidsfullmakter används. Därför kan nämnden inte i övrigt svara på allmänna frågor om framtidsfullmakter eller ge råd om hur den ska upprättas. Om du har sådana frågor kan du kontakta en jurist för att få hjälp.

Det är inte möjligt att utse överförmyndarnämnden att granska hur framtidsfullmakten sköts enligt 23 § i lagen. Om nämnden får information om att den missbrukas eller missköts har nämnden dock möjlighet att från fullmaktstagaren kräva in redovisning av uppdraget och hur det utförts enligt 25 § samma lag.

Möjlighet att påverka en framtidsfullmakt

Om du tycker att en framtidsfullmakt missbrukas kan du anmäla det till överförmyndarnämnden.

Du behöver då tala om:

  • vem som lämnat fullmakten (namn och personnummer)
  • vem som är fullmaktshavare (namn och personnummer)
  • förklarar på vilket sätt du tycker att fullmakten har missbrukats

Överförmyndarnämnden kan besluta att framtidsfullmakten helt eller delvis inte längre får användas av fullmaktshavaren, om denne vid fullgörandet av sitt uppdrag missbrukar sin ställning eller varit allvarligt försumlig.

Om du är innehavare av en framtidsfullmakt och ska utföra en rättshandling där fullmaktsgivaren är din motpart, behöver du kontakta överförmyndarnämnden för att ansöka om en tillfällig god man på grund av jäv.

Om en person har god man enligt 11 kap 4§ föräldrabalken eller förvaltare enligt 11 kap 7§, har en framtidsfullmakt ingen verkan i de delar som de uppdragen omfattar.

Individstöd

Insatsen individstöd har i uppdrag att skapa en förutsägbar och fungerande struktur i vardagen samt att stötta den enskilde i kontakter med myndigheter. Kontakta socialtjänsten i den kommun där den enskilde är folkbokförd för mer information.

Personligt ombud

Insatsen personligt ombud riktar sig främst till kommunmedborgare som lider av psykisk problematik.

Ett personligt ombud kan hjälpa den enskilde med att kartlägga och formulera vilka behov som finns och att stötta den enskilde i kontakter med olika myndigheter i frågor som rör exempelvis ekonomi och insatser.

Kontakta socialtjänsten i den kommun där den enskilde är folkbokförd för mer information.

Förmedlingsmedel

Insatsen förmedlingsmedel är en biståndsinsats som syftar till att hjälpa den enskilde att bättre kunna planera och få kontroll över sin ekonomi. Insatsen innebär att socialtjänsten betalar personens räkningar och portionerar ut de pengar som blir över till den enskilde.

Denna insats kan många gånger vara ett lämpligt alternativ till såväl godmanskap som förvaltarskap. Det ställs inte heller krav på att man ska behöva hjälpen på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande.

Kontakta socialtjänsten i den kommun där den enskilde är folkbokförd för mer information.