Lyssna på sidan Lyssna

Att bli god man

Det finns många människor i vårt samhälle som av olika orsaker inte klarar av att sköta vissa dagliga saker som är naturligt för dig och mig att sköta själv. Det kan bero på sjukdom, ålderdom, funktionshinder, missbruk eller psykiska problem.

Den rena omvårdnaden ska utföras av de olika sociala skyddsnäten och ingår inte i en god mans uppdrag. Men de bitar av livet som rör skötseln av ekonomin och att bevaka sin rätt blir ofta eftersatta och det är där en god man kan hjälpa till.

Hjälp av anhöriga

Många får naturligtvis hjälp av sina anhöriga, men det är inte alltid som deras möjligheter räcker till. Ibland är det till och med olämpligt att anhöriga har hand om den sjukes ekonomi. Den fråga som då blir aktuell är om det bör ustes en god man för den som behöver hjälp.

Vad hjälper en god man till med?

En god man är en person som hjälper en medmänniska i främst ekonomiska frågor. En god man bevakar också den sjukes rätt både på det rent personliga planet och gentemot samhället eller i det privata livet.

Ett godmanskap är en helt frivillig hjälp som den som är i behov av hjälp tar emot och innehåller inget tvång mot denne. Omfattningen av arbetet varierar naturligtvis beroende på den hjälpbehövandes situation, men i de flesta fall handlar det om att ordna med betalning av räkningar, att se till att det finns fickpengar tillgängliga om den sjuke bor på till exempel servicehus och att se till att den hjälpbehövande har det bra.

Målet för gode mannen bör vara att försöka skapa så bra livskvalité för sin huvudman som det är möjligt utifrån dennes ekonomiska och personliga situation.

Det är värt att poängtera att den gode mannen är en intressebevakare och inte i något fall en utförare av sociala insatser.

Vem kan bli god man?

Bland "våra" gode män har vi personer med de mest skiftande bakgrunder och förhållanden till de personer de ska hjälpa. En del är erfarna gode män som har många uppdrag, medan andra är nära anhöriga, vänner eller "bara" någon som vill hjälpa till. Valet av god man styrs av vad den hjälpbehövande kan ha önskat, vilket behov som föreligger i det enskilda fallet och vilka presumtiva gode män som vi känner till vid det aktuella tillfället. Lagen säger att en god man skall vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig.

Innan du blir god man gör överförmyndarnämnden en anmärkningskontroll hos Kronofogden, beställer ett utdrag ur belastningsregistret samt kontroll vid socialtjänsten, för att utreda om du är lämplig för uppdraget.

Betalning

Arvode utgår enligt riktlinjer antagna av överförmyndarnämnden. Storleken av arvodet bestäms av överförmyndarnämnden utifrån en skälighetsbedömning i förhållande till uppdragets tyngd och krav på engagemang. Man har även rätt till viss kostnadsersättning. Arvodet är inte högt och uppdraget får sägas ha ett betydande ”ideellt inslag”. Ett ”normalarvode” ligger på runt 7 000 kr per år.

Överförmyndarnämndens roll

Även om det är överförmyndarnämnden som av tradition rekryterar gode män så är det bra att från början veta att överförmyndarnämnden vare sig är gode männens arbetsgivare eller överordnade. Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet och man har som god man helt och hållet själv ansvar för sitt uppdrag. Överförmyndarnämnden bistår dock med informationsmaterial och anordnar utbildningar för dig som är god man.

Vill du bli god man?

Känner du att du skulle vilja ställa upp och hjälpa någon som behöver hjälp? De flesta personer har säkert de kunskaper som krävs för att åta sig ett eller flera uppdrag som god man. Skicka i så fall in en intresseanmälan så hör vi av oss.