Lyssna på sidan Lyssna

Så här styrs Sollefteå kommuns hållbarhetsarbete

Sollefteå kommun har i ett brett perspektiv integrerat hållbar utveckling, Agenda 2030 i kommunens styrmodell med syftet att arbetet ska genomsyra all verksamhet. Och kopplas ihop med budget och ekonomi. Med målsättning att förbättra uppföljnings- och utvärderingsarbete för kommunens hållbarhetsarbete.

Om strategin för Agenda 2030

Agenda 2030 antogs av kommunfullmäktige den 26 april 2021 i ett brett perspektiv. Läs styrdokument KF, 2021-04-26 §13

Strategin innebär att kommunen har integrerat Agenda 2030 med lokalt framtagna definitioner i verksamhetsplan med budget samt dess måldokument för 2022-2023. Nämnda ställningstagande antogs den 29 november 2021.

Syftet med strategin är att insatser för tvärsektoriella frågor som Agenda 2030 - hållbar utveckling ska kopplas ihop med budget och ekonomi.

I måldokumentet finns fem fokusområden med inriktningsmål. Inriktningsmålen är idag kopplade i ett brett perspektiv till de globala målen i Agenda 2030.

Uppföljning sker årligen via en hållbarhetsrapport där kommunens samlade hållbarhetsarbete redovisas utifrån de tre framtagna definitionerna Hållbar människa, Hållbar tillväxt och Klimatneutrala.

Utvärdering av den årliga hållbarhetsrapporten bör ske i samband med revidering av verksamhetsplan med budget.

Du finner mer information i styrdokument, KF 2021-04-26 §13 och i verksamhetsplan med budget 2021-2023.

Om lokalt ledarskap för hållbar utveckling

En styrgrupp för hållbar utveckling är tillsatt av kommunstyrelsen för att prioritera Sollefteå kommuns hållbarhetsarbete.

Styrgruppen ska verka som ett rådgivande forum för tvärsektoriella frågor som berör hållbar utveckling, Agenda 2030 till exempel folkhälsofrågor, barn och unga, jämnställdhet, hållbar tillväxt, avfall - cirkulär ekonomi och klimatomställningsfrågor osv.

Styrgrupp för hållbar utveckling

I styrgrupp för hållbar utveckling deltar;

  • Kommunalråd
  • Vice kommunalråd - ordförande för styrgrupp hållbar utveckling
  • Oppositionsråd
  • Ordförande samhällsutskottet
  • Ordförande Ung och lärandeutskottet
  • Ordförande Vård och omsorgsutskottet
  • Kommundirektör
  • Huvudenhetschefer
  • Folkhälosamordnare
  • Hållbarhetsstrateg

Arbetet i styrgruppen leds av hållbarhetsstrateg och folkhälsosamordnare.

 

Sollefteå kommun medverkar i projektet Glokala Sverige med syftet att stärka kommunens kunskap och engagemang för Agenda 2030. Projektet är ett kommunikation- och utbildningsprojekt som ägs och leds av Svenska FN-förbundet, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ILCD). Projeket finaniseras av Sida.

Kontakt