Lyssna på sidan Lyssna

Klimatneutrala

Globala mål

Sollefteå kommuns utgångspunkt för miljömässig hållbarhet är i form av ekosystemtjänster, nyttjande av naturresurser inom ekosystemets gränser. Miljömässig hållbarhet är villkoret för att uppnå målet med en hållbar människa.

Lokal definition för miljömässig hållbarhet

"Ett miljömässigt samhälle är att långsiktigt bevara mark, vatten och ekosystemens produktionsförmåga. Långsiktig miljömässig hållbarhet är utgångspunkten i Sollefteå när det gäller hanteringen av produkter, produktion, resurser samt klimat- och miljöpåverkan. Ett miljömässigt hållbart Sollefteå är ett klimat- och resurseffektivt samhälle där ekosystemen och dess funktioner långsiktigt bibehålls."

Lokala ambitioner för Klimatneutrala

  • ska kraftigt minska utsläpp av växthusgaser i den kommunala verksamheten för målsättning att vara klimatneutrala år 2045
  • ska verka för klimatneutrala transporter
  • ska verka för hållbar offentlig upphandling och konsumtion
  • ska verka för ökad slutanvändning av förnybara energi som produceras inom kommunens geografiska område
  • ska aktivt verka för klimatanpassning
  • ska stimulera till ökad lokalproduktion av mat och varor
  • ska verka för informationsinsatser till företag och medborgare för att höja kunskaps- och innovationsnivån hos allmänheten

- framtaget av Sollefteå kommuns styrgrupp för hållbar utveckling år 2021

Antagna styrdokument som kopplar till klimatneutrala

Kontakt