Lyssna på sidan Lyssna

Klimatneutrala transporter

Framtidens transporter måste bli hållbara och framtiden är inte långt bort i denna fråga. En tredjedel av växthusgasutsläppen kommer från inrikestransporter och främst personbilstransporter.

Det lokala samhället i Sollefteå kommun är beroende av transporter på flera vis. Allt från resor till och från arbete till godstransporter för alla paket till privatpersoner och företagare ute i hela kommunen.

Samhället skulle typ stanna av om vi inte kan transportera oss själva och det gods vi behöver i vår vardag.

Utmaningen för våra transporter är att minska transporternas utsläpp av växthusgaser. Det innebär i praktiken bl.a. att allt drivmedel är minst fossilfritt men allra helst förnybart.

Nationellt etappmål för inrikes transporter

Utsläppen från inrikes transporter, förutom inrikesflyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.

Klimatmålet för inrikes transporter konkretiserar den politiska prioriteringen om att den svenska fordonsflottan ska vara fossiloberoende till 2030.

Resultatet hittills är att utsläppen har minskat med 27 procent jämfört med 2010. Det innebär att vi behöver minska med nästan en miljon ton per år i snitt för att nå 2030-etappmålet.

Lokala strategiska etappmål för laddinfrastruktur 2030

Etapp 1. Sollefteå kommun bygger kommunens första snabbladdare på Västra Skogen i Sollefteå för att knyta ihop riksväg 90 och riksväg 87 i centralorten Sollefteå. Projektet är genomfört.

Etapp 2. Sollefteå kommun verkar för att öka externa aktörers intresse att etablera snabbladdare i Junsele, Ramsele och Graninge.

Etapp 3. Sollefteå kommun verkar för en omställning till fossilfria transporter genom att bland annat bygga ut icke-publika laddningsmöjligheter till den interna fordonsflottan och för anställda.

För att bidra till en geografisk förtätning och för utökad kapacitet av laddbara fordon geografiskt i hela kommunen genom relevanta kommunala planer.

Laddinfrastrukturplan 2030 Pdf, 5.5 MB.

Aktuella projekt i Sollefteå kommun

Fossilbränslefri kommunal fordonsflotta 2021-2022
Utredningen innebär i sin helthet en inventering av kommunens personbilar hos enheten fordonsservice. Utredningen innehåller också ett pilotprojekt med att testa elbil i praktiken i utvalda kommunala verksamheter. Utredningen kommer att ta hänsyn till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

För mer informtion kontakta hållbarhetsstrateg.