Lyssna på sidan Lyssna

Folkhälsoarbete

Vad är hälsa och folkhälsa? Hälsa handlar om en persons välbefinnande, fysiskt, psykiskt och socialt. Folkhälsa kan beskrivas som den samlade hälsan för en större grupp människor, till exempel i en kommun eller i Sverige.

 

Hälsan i befolkningen bör vara både god och jämlik. Det innebär att alla ska ha samma möjligheter till en god hälsa. Folkhälsoarbete syftar till att främja hälsan och förebygga ohälsa i både riskgrupper och hela befolkningen.

Folkhälsa - god hälsa för många

Man kan mäta folkhälsa genom att exempelvis titta på medellivslängd, självupplevd hälsa, livskvalitet, upplevelse av trygghet och förekomst av sjukdom. Folkhälsan påverkas av de sammanhang och den miljö vi lever i. Det övergripande målet för folkhälsan i Sverige är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Jämlikt fördelad

Folkhälsan ska inte bara vara så god som möjligt, den ska också vara jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. Det finns många faktorer som påverkar en individs hälsa, till exempel kön, utbildning, miljö, infrastruktur och ekonomiska/sociala förutsättningar. Likaså levnadsvanor som kost, fysisk aktivitet och bruk av alkohol och tobak.

Grunden i folkhälsoarbete är att skapa så gynnsamma förutsättningar och miljöer som möjligt. Det handlar även om att ge människor möjligheter till egna hälsosamma val. En god folkhälsa är central för en hållbar samhällsutveckling och för människors välbefinnande. Hälsa kan sägas vara en resurs för individen och ett mål för samhället!

Folkhälsoarbete och att främja folkhälsa

Folkhälsoarbete innebär att man jobbar långsiktigt, strategiskt och övergripande mot hela samhället eller mot grupper i befolkningen. Folkhälsoarbete kan vara hälsofrämjande, då utgår man från det friska och fungerande, det vill säga sådana faktorer som man vet påverkar människor i en positiv riktning.

Folkhälsoarbete kan även vara förebyggande vilket innebär att förhindra vanor och beteenden som man genom forskning vet är negativa för hälsan. Exempel på lokalt hälsofrämjande arbete kan vara att kommunen har en infrastruktur som skapar goda möjligheter för att cykla och gå vilket främjar fysisk aktivitet. Exempel på förebyggande arbete kan vara olika insatser för att ungdomar inte ska börja röka och snusa.

Folkhälsoarbete i Sollefteå kommun

Sollefteå kommun verkar för en god, jämlik hälsa och ett tryggt samhälle för kommunens invånare. Arbetet utgår från den nationella folkhälsopolitikens 8 målområden samt kommunens övergripande verksamhetsmål och kommunens plan för Folkhälsa och trygghet i Sollefteå kommun.

I Sollefteå kommun finns ett samverkansforum för frågor gällande folkhälsa och trygghet. Här medverkar kommunledning (politiker & tjänstepersoner), lokalpolisområdeschef Södra Ångermanland, räddningstjänstförbundschef Höga kusten Ådalen, Folkhälsoutvecklare Region Västernorrland samt kommunens Folkhälsosamordnare.

Forumets namn och sammansättning har förändrats något under åren men fokus är samverkan mellan kommun, polis, räddningstjänst och region beträffande övergripande frågor om folkhälsa och trygghet för medbor­gare och besökare i Sollefteå kommun.

Samverkansforumet har 4 mötestillfällen per år.