Lyssna på sidan Lyssna

Barnkonventionen

Kommuner, regioner och myndigheter har en skyldighet att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter utifrån barnkonventionen.

I praktiken innbär det att politiker, chefer och operativ personal inom kommunens verksamheter vid beslut som rör barn ska kunna redogöra för hur barnets bästa har utretts och beaktats.

Om dina rättigheter som barn och ung

Alla som är under 18 år räknas som barn enligt barnkonventionen.

Redan 1990 ratificerade Sverige FN's konvention om barnets rättigheter i Sverige. Det innebär att lagen är inkorpererad i svensk lagstiftning.

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter en svensk lag. För att stärka barnets rättigheter i praktiken.

Barn är rättighetsbärare och barnkonventionen är en del av de mänskliga rättigheterna.

Barnkonventionen betonar att varje barn är rättighetsbärare.

Alla artiklarna i barnkonventionen hänger ihop och är beroende av varandra.

Lokalt ställningstagande för barnets rättigheter

I april 2021 beslutade Sollefteå kommunfullmäktige att all verksamhet ska genomsyra barnets perspektiv i kommunens styrdokument, KF 2021-04-26 §13.

Styrdokument KF, 2021-04-26 §13 Pdf, 345.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt