Lyssna på sidan Lyssna

Planprocessen

Planprocessen

Den formella planprocessen regleras i plan- och bygglagen (PBL) och syftar till att pröva om ett förslag till markanvändning är lämpligt. I processen skall allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra.

Att ta fram en detaljplan kallas för planförfarande. Detta kan göras på två olika sätt, som standardförfarande eller utökat förfarande. Vilket sätt som används beror på hur omfattande detaljplanen är, vad den ska reglera och allmänhetens intresse.

Samråd

Kommunen ska samråda med olika intressenter när förslaget till detaljplan tas fram. Samrådet ska förbättra beslutsunderlaget samt garantera insyn och ge möjligheter till påverkan.

Inbjudan till samråd ska gå ut till:

  • sakägare
  • bostadsrättsinnehavare
  • hyresgäster och boende som berörs av förslaget
  • myndigheter
  • sammanslutningar
  • enskilda i övrigt med väsentligt intresse för förslaget

Samråd ska alltid ske med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och berörda kommuner.

Formen för samråd kan variera beroende på ärendets komplexitet och hur många personer som berörs. Resultatet av samrådet sammanställs och planförslaget bearbetas vidare utifrån de upplysningar och synpunkter som inkommit.

Granskning

När ett färdigt planförslag har utarbetats ska planhandlingarna ställas ut för granskning under minst två veckor. De som lämnat synpunkter under samrådet får kompletta handlingar medan övriga får information om tid och plats för utställning av granskningen.

Under granskningstiden ska kommunen hålla förslaget tillgängligt för alla som vill granska det. Synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och lämnas till kommunen senast under utställningstiden för att ge rätt att sedan överklaga kommunens antagandebeslut.

Efter granskningstiden ska kommunen upprätta ett granskningsutlåtande. Detta utlåtande ska innehålla en sammanställning av de synpunkter som inkommit under granskningstiden samt kommunens förslag med anledning av dessa.

Antagande

Den färdiga planen antas av kommunstyrelsen, jävsnämnden eller kommunfullmäktige.

Antagandebeslutet anslås på kommunens anslagstavla och meddelande om tillkännagivandet, protokollsutdrag med beslutet samt besvärshänvisning skickas till Länsstyrelsen, Lantmäteriet och till de sakägare och intressenter som lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

När ett stort antal personer berörs kan kungörelse ersätta utskicket. Överklagandetiden är tre veckor från den dag då det justerade protokollet anslagits.

Överklagande

Endast de som under samråds- eller granskningstiden skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts har möjlighet att överklaga beslutet. Överklagandet ska ske inom tre veckor efter det att antagandebeslutet anslagits. Mark- och miljödomstolen prövar om den som överklagat har rätt att klaga.

Laga kraft

Överklagas inte detaljplanen vinner den laga kraft. Planen blir då gällande för området och kan därmed genomföras.

Kostnad

Kommunen tar ut en avgift för planförfarandet enligt gällande taxa för plan- och byggverksamhet.