Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplaner

En detaljplan innehåller bestämmelser om hur mark- och vattenområden får användas och hur bebyggelsen ska utformas inom ett område. En detaljplan är juridiskt bindande och gäller tills den upphävs eller ändras.

När behövs en detaljplan?

Det huvudsakliga syftet med detaljplaneläggning är att pröva markens lämplighet för ett visst ändamål, till exempel bostadsbebyggelse. Kommunen avgör genom sitt planmonopol när och var en detaljplan ska upprättas. Initiativet till planläggning kan komma från kommunen, en privat fastighetsägare eller en byggherre.

En detaljplan kan krävas vid:

  • ny sammanhållen bebyggelse
  • ny enstaka byggnad som kan ge stor inverkan på omgivningen
  • behov av att skydda och bevara värdefulla miljöer

Ansökan om planbesked

Oavsett om initiativet till en detaljplan/detaljplaneändring kommer från en fastighetsägare, exploatör, kommunala bolag eller förvaltningar sker detta genom en ansökan om planbesked. Ansökningsblankett finns i länkmenyn.

Planbesked
Syftet med planbeskedet är att sökanden ska kunna få ett snabbt och tydligt besked om kommunen tänker inleda ett planläggningsarbete eller inte.

Positivt planbesked
Vid ett positivt planbesked anges en beräknad tidpunkt för antagande av detaljplanen. Det är viktigt att komma ihåg att planbeskedet inte är ett slutgiltigt besked om att en detaljplan antas, utan en bekräftelse på att kommunen är beredd att pröva ärendet i ett detaljplaneförfarande.

Negativt planbesked
Om du får ett negativt planbesked som innebär att inget planarbete kommer att göras, får du en tydlig motivering av skälen till detta. Enligt plan- och bygglagen ges ingen möjlighet att överklaga ett beslut om planbesked.

Kommunen tar ut en avgift för planbesked enligt gällande taxa för plan- och byggverksamhet.