Lyssna på sidan Lyssna

Så kan du påverka planarbetet

Alla översiktsplaner och detaljplaner har samrådstillfällen där du som är berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter.

Översiktsplanering

Processen kring översiktsplanen består av flertalet dialogtillfällen där berörda och allmänheten kan lämna in skriftliga synpunkter på förslaget till översiktsplan.

Dessa dialogtillfällen kallas samråd och granskning och pågår under minst två månader.

Oftast ordnas möten under samråden där kommunens ansvariga politiker och tjänstemän informerar och diskuterar förslaget tillsammans med allmänhet och berörda intressenter.

Detaljplanering

Detaljplaneprocessen är likadan som översiktsplaneprocessen. Granskningen pågår under minst två veckor.

Berörda, exempelvis fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, övriga boende och myndigheter, med stort intresse av förslaget kan lämna synpunkter under både samråds- och granskningstiden.

Under samråds- och granskningstiden finns detaljplaneförslagen med tillhörande handlingar utställda i kommunhuset i Sollefteå. De finns även tillgängliga på medborgarkontoret i den ort som detaljplanen berör samt på Sollefteå kommuns webbplats.

Information om samråd och granskning

Tiden för samråd och granskning finns på Sollefteå kommuns webbplats. Sakägare och remissinstanser meddelas även om tider för samråd och granskning.

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligt senast under granskningstiden.