Pågående detaljplaner

Här presenterar vi de detaljplaner, ändringar och upphävanden är på gång just nu.

Du som medborgare har möjlighet att tycka till om planerna.

Detaljplan för del av Hågesta 3:115

Kungörelse – underrättelse om granskningsutlåtande inför antagande av detaljplan

Detaljplan för del av Hågesta 3:115, verksamhetsområde, besöksanläggning och sällanköpshandel, Sollefteå kommun

Detaljplan för del av Hågesta 3:115 har varit ute på granskning under tiden 8 augusti till 22 augusti 2022. Inkomna synpunkter under granskningen samt kommunens bemötande av dessa har sammanställts i ett granskningsutlåtande. Efter granskningstiden har även ett antal ändringar gjorts i planförslaget. Ändringarna framgår av granskningsutlåtandet.

Granskningsutlåtandet och tillhörande planhandlingar finns tillgängliga på denna sida.

Nästa steg i planprocessen är beslut om antagande. Det är kommunstyrelsen som beslutar om planen ska antas.

Har ni frågor eller funderingar angående planförslaget kan ni kontakta planhandläggare Fanny Sundelin på telefonnummer 0620 - 68 29 22 eller via e-post: fanny.sundelin@solleftea.se