Lyssna på sidan Lyssna

Stöd och bidrag

Sollefteå kommun stödjer ideella organisationers och föreningars kultur-verksamhet på många olika sätt.

Generellt ställs följande krav för att få bidrag

Föreningen ska:

  • bedriva större delen av sin verksamhet inom Sollefteå kommuns gränser
  • ha valt styrelse, haft årsmöte och antagit stadgar. (Att skaffa ett organisationsnummer rekomenderas).
  • vara öppen för ALLA
  • föreningens verksamhet får inte främja medlemmarnas ekonomiska intresse.
  • inte tillhöra Svenska kyrkan, frikyrkoförsamlingar eller liknande.
  • kunna ställa räkenskaper, redovisningshandlingar och medlemsregister till förfogande för granskning och skicka in till kommunen när så begärs
  • kunna redovisa erhållet bidrag vid begäran
  • se till att Sollefteå kommun logotype finns med i annonser och tryckt material.

Nedan finns information om olika typer av kulturbidrag som finns att söka och i högerkolumnen finns länkar till ifyllningsbara ansöknings- och redovisningsblanketter i pdf-format.

Arrangemangsbidrag

Arangemangsbidrag kan sökas löpande under hela året av föreningar som uppfyller de generella riktlinjerna.

Det kan vara till exempel en utställning, en konsert, en teaterföreställning, ett föredrag på ett kulturellt tema eller liknande som kan hänföras till någon av konstarterna (scenkonst, bildkonst, film/foto, litteratur) eller är av kulturhistorisk art. Kulturprogrammet ska hålla en bra konstnärlig och arrangörsmässig kvalité, vara tillgängligt för allmänheten, inte innehålla religiösa inslag och ska  offentliggöras och utannonseras på lämpligt sätt. Bidrag beviljas inte till traditionsfirande arrangemang som midsommarfirande, svenska flaggans dag o.dyl.

Kommunens logotype ska finnas med i annonser och marknadsföring.

Ansökan ska vara inlämnad till kulturhandläggaren i god tid, senast två veckor före genomförandet.

Redovisningen/rekvireringen av bidraget ska göras så snart som möjlig eller senast vara inlämnad till kulturhandläggaren 15 december innevarande år

Bussbidrag

Föreningar kan söka bidrag för att hyra buss och besöka kulturarrangemang på andra orter inom kommunen. Föreningen står då för 1000:- av busskostnaden och resterande kostnad eftersöks mot verifikat hos kulturhandläggaren. I mån av platser så står det föreningen fritt att låta allmänheten /andra föreningar åka med mot en rimlig kostnad. Ansökan och rekvirering av bussbidrag görs på samma blankett och enligt samma riktlinjer som för arrangemangsbidraget.

Grundbidrag till hembygdsföreningar

Grundbidrag kan sökas av de hembygdsföreningar som håller sin hembygdsgård öppen minst 15 dagar, med minst tre timmars bemanning (ej tidsbokning) under sommarperioden.

Ansökan, tillsammans med verksamhets- och revisionsberättelse för föregående år samt årsmötesprotokoll ska vara inlämnad till Kommunens kulturhandläggare senast 31 mars.

Årsbidrag till kulturföreningar

Kan sökas av kulturförening som bedriver regelbunden, planerad och utåtriktad verksamhet i Sollefteå kommun. Bidragets storlek grundas på den verksamhets-/aktivitetsplan som föreningen presenterar i ansökan, samt genomförda aktiviteter föregående år.

Ansökan, tillsammans med verksamhets- och revisionsberättelse för föregående år samt årsmötesprotokoll ska vara inlämnad till Kommunens kulturhandläggare senast 31 mars.

Årsbidrag till studieförbund

Studieförbund med verksamhet inom Sollefteå kommun söker årsbidrag enligt särskilda normer och särskild blankett.