Lyssna på sidan Lyssna

Ansöka om stöd och hjälp

Om du inte längre klarar de vardagliga sysslorna kan du beviljas hjälp i form av bistånd i enlighet med socialtjänstlagen.

Det kan till exempel vara:

  • Hemtjänstinsatser med personlig omsorg, städning tvätt eller inköp.
  • Särskilt boende för dig som inte längre klarar att bo i ditt ordinarie boende
  • Andra saker som du inte längre klarar på egen hand på grund av hinder i din vardag. Du avgör själv vad du vill ansöka om.

Ansökan

Din ansökan om bistånd kan vara muntlig eller skriftlig. Ditt behov utreds allid först av en biståndshandläggare i samråd med dig. Handläggaren får vid personligt samtal med dig insyn i din situation. Alla som ansöker om bistånd har olika intressen, behov och önskemål. Därför ser biståndsbesluten olika ut och innehåller olika insatser.​

Vad händer sedan?

När utredningen är klar fattar biståndshandläggaren ett beslut. Du får beslutet skriftligt hemskickat till dig. Av biståndsbeslutet framgår omfattningen av det stöd du har rätt till. Beslutet överlämnas även till den som ska utföra insatsen/hjälpen hos eller för dig. Hur insatsen närmare ska utformas bestämmer du tillsammans med utföraren. Insatserna är avgiftsbeslagda.

Överklagan

Om du inte fått det bistånd du ansökt om har du rätt att överklaga. Överklagan ska vara skriftlig och ha inkommit till vård- och äldrekontoret inom tre veckor från det att du tog del av beslutet.

Med ditt beslut följer information om hur du går tillväga för att överklaga. Din biståndshandläggare kan också förklara hur man gör. Om din överklagan inkommit i rätt tid och beslutet inte ändras på det sätt som du begärt, skickas din överklagan vidare till länsrätten.

Biståndshandläggare

Telefontid vardagar 08:15 - 09:30

Sollefteå, Forsmo, Långsele, Undrom, Graninge

Junsele, Näsåker, Resele, Ramsele, Edsele

Medborgarservice 0620 - 68 20 00