Skicka fakturor till oss

Från 1 april 2019 träder en ny lag ikraft att de fakturor som en leverantör skickar till en upphandlande myndighet eller enhet ska vara elektroniska. En upphandlande myndighet eller enhet kan vara kommun, landsting och regioner samt staten. PDF-fakturor likställs inte som elektronisk faktura.

Alla fakturor till oss med undantag av vissa sekretessbelagda fakturor avseende socialförvaltningen m.fl ska därför skickas elektroniskt direkt till oss. Fakturaadress visas till höger i bilden. Lägg in vilken enhet som ska ha fakturan i fakturaadressen när det gäller sekretessbelagda fakturor.

Namn på enhet:

Individ- och familjeomsorg

Äldreomsorg

Integrationsenheten

För att fakturorna ska kunna behandlas och betalas i tid måste de innehålla uppgift om:

 • säljarens och köparens namn och adress
 • säljarens organisationsnummer
 • fakturadatum
 • till vem fakturan är ställd
 • datum när affärshändelsen inträffat
 • specifikation om vad fakturan avser
 • varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
 • belopp att betala
 • konto att betala till


Om fakturan innehåller moms krävs även uppgift om:

 • säljarens momsregistreringsnummer
 • pris före moms
 • den eller de momssatser som gäller
 • den moms som ska betalas

För att fakturorna ska komma till rätt person och hanteras så snabbt som möjligt är det även viktigt att fakturan innehåller uppgift om:

 • Referensnummer (XX och 5 siffror, till exempel XX54321)
 • Namn på beställaren/köparen

Ovanstående ska uppges av köparen vid varje inköpstillfälle och vi ber leverantören att kräva referensnummer vid beställning då fakturor som saknar referens riskerar att bli fördröjda. Uppgifterna ska läggas in väl synligt på fakturan.

Köparen ska även ha ifylld och signerad rekvisitionsblankett samt kunna legitimera sig vid köp/beställning.

Om någon eller några av ovanstående uppgifter saknas så kan fakturan komma att avvisas av oss eller behöva kompletteras. Betalningsdatum räknas 30 dagar från den dag vi får in en korrekt faktura.

Frågor

Har du frågor om fakturering eller behöver en referensnummerlista kan du kontakta ekonomienheten.