Lyssna på sidan Lyssna

Hästar

En häst

Hästhållaren är ansvarig för att djurhållningen inte orsakar olägenhet eller skador på miljön eller omgivningen.

Enligt Sollefteå kommuns allmänna ordningsföreskrifter är ridning och löpning med häst är inte tillåtet i preparerade skid-, motions- och tävlingsspår.

Hästgödsel

Hantering av hästgödsel är avgörande både för miljön och hästens välbefinnande. Hästgödsel spelar en viktig roll i kretsloppet genom att återanvändas som naturligt gödselmedel i jordbruket. Genom detta återanvändande bidrar hästgödsel till att näringsämnen cirkulerar i naturen och främjar hållbar markanvändning och växttillväxt. Att hantera hästgödsel på ett ansvarsfullt sätt är avgörande för att upprätthålla detta kretslopp och bevara miljön.

Enligt miljöbalken är det antal hästar på platsen som avgör hur gödseln får hanteras och lagras. Mindre hästgårdar med färre än ett visst antal hästar kan ha mindre strikta lagringskrav, medan större gårdar kräver mer omfattande och säkra lagringsanläggningar för att förhindra miljöskador.
• Hästgödsel bör lagras på en tät yta såsom gödselplatta, i container eller motsvarande tät lagringsyta. Lagringsutrymmet bör vara utformat så att inga näringsämnen eller smittor riskerar att förorena dricksvattentäkter eller vattendrag.
• Lagringsplatser för gödsel bör vara så rymliga att gödseln kan lagras under de tider på året när det inte är lämpligt att sprida gödseln.
• Lagringsplatsen bör väljas så att grannarna inte riskerar att störas av lukt och flugor.

För de som inte kan eller vill sprida gödseln själva finns alternativ som att anlita till exempel en jordbrukare som kan använda gödseln på sina marker. Det är olagligt att dumpa hästgödsel eller att bara lämna den.

Begravning av häst

Om du vill begrava en häst på din fastighet behöver du göra en anmälan. Markera förslag på plats på en karta som du skickar till miljö- och byggenheten. Om det finns dricksvattentäkter inom 200 meter från platsen du tänkt begrava din häst markera även dessa. Därefter görs en bedömning av platsens lämplighet. Det är också viktigt för oss att veta vad hästen har avlidit av.

När en plats för nedgrävning ska väljas är det viktigt att den utifrån miljö- och hälsoskyddssynpunkt blir så bra som möjligt. Platsen bör vara undanskymd och marken plan. Den bör även ligga så långt från bebyggelse som möjligt (helst mer än 150-200 meter) och ska dessutom väljas så att vattendrag och vattentäkter inte riskerar att förorenas.

Vanligtvis tar vår handläggning av ärendet bara någon dag, och vi kan oftast också prioritera dessa ärenden om de är akuta.