Lyssna på sidan Lyssna

Särskilt stöd

pojke med glasögon

Varje elev ska få det stöd den behöver. Oftast får eleven extra stöd i klassen, som kallas extra anpassningar. Det kan vara personliga tydliga instruktioner, färdiga anteckningar och förlängd provtid. Det kan även vara särskilda läromedel, dator, specialprogram, koncentrationshjälpmedel, anpassad möblering med mera.

Särskilt stöd

Om eleven behöver mer stöd kallas det särskilt stöd. Då ska åtgärdsprogram vara upprättat och stödet kan vara undervisning av speciallärare under en längre tid, enskilt eller i liten grupp.

En del elever kan under kortare eller längre tid även få undervisning i en annan undervisningsgrupp än sin vanliga klass.

Om skolans insatser med extra anpassningar och särskilt stöd inte är tillräckliga för att eleven ska nå målen, kan skolan göra undantag från timplanen och ändra i de ämnen och mål som annars gäller för utbildningen. Det kallas anpassad studiegång och kan innebära att eleven inte får en fullständig utbildning och betyg i alla ämnen.

3 kap. 8§ Skollagen

“Om de extra anpassningar som har gjorts för en elev inte är tillräckliga ska rektorn skyndsamt se till att utreda om eleven är i behov av särskilt stöd.”

Skolverkets allmänna råd kring extra anpassningar och särskilt stöd

Extra anpassningar

Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det måste inte fattas något formellt beslut om denna stödinsats. Bestämmelserna om extra anpassningar gäller för elever i alla skolformer som berörs av de allmänna råden, samt för fritidshemmet.

Särskilt stöd

Särskilt stöd handlar, till skillnad från stöd i form av extra anpassningar, om insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Det är insatsernas omfattning eller varaktighet, eller både omfattningen och varaktigheten, som skiljer särskilt stöd från det stöd som ges i form av extra anpassningar.

Bestämmelserna om särskilt stöd gäller för elever i alla skolformer som berörs av de här allmänna råden, de gäller även för fritidshemmet.

Bestämmelserna gäller inte inom kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för invandrare.

Särskilt stöd beslutas av rektorn och dokumenteras i ett åtgärdsprogram.

Kontakt