Lyssna på sidan Lyssna

Utmaning: Kvalitet

Aktivitet på äldreboende

I takt med att andelen äldre blir större och en ny generation kommer i kontakt med den kommunala vården och omsorgen ökar också kraven.

Den pågående pandemin och de utfästelser som gjorts på det nationella planet har ökat förväntningarna. Samtidigt som de stora och långsiktiga satsningarna uteblivit har stora projekt initierats från statligt håll utan tydlig styrning och framförallt finansiering som exempelvis God och nära vård.

Pandemin har inneburit att det inte funnits utrymme för att ägna sig åt verksamhetsutveckling och förbättring. All kraft har gått åt att klara av pandemins effekter. Att en stor del av den kommunala organsiationen inte kan bedriva verksamhetsutveckling under tre år påverkar utvecklingen och kvalitén. Istället för att kunna åtgärda de problem och brister som uppstår tvingas man till att lappa och laga med resultatet att utmaningarna framåt växer sig allt större.

Utifrån de undersökningar som idag görs av t.ex. SKR kan Sollefteå kommun på en rad parametrar sägas ha en mycket god kvalitet inom t.ex särskilt boende och hemtjänst. Brukarna uppger att de sammantaget är nöjda med den verksamhet som erbjuds.

Pandemin blottlade dock en rad kvalitetsbrister inom äldreomsorgen. T.ex. kompetensbrist, brister i personalkontinuiteten inom hemtjänsten, en sårbar organisation som har svårt att hantera frånvaro och en organisation som blivit beroende av ett flertal outbildade vikarier för att kunna planera och genomföra verksamheten.

Under de senaste året har flera av äldreomsorgens avvikelserapporter visat att brister i bemötande av brukare, patienter och anhöriga ofta förekommer. Utredningar kan visa att brister uppkommer då personal inte fått utbildning för sitt arbete, haft brister i språkkunskaper eller då arbetssituationen inneburit hög stress. Vi ser också att en orsak kan vara att chefen inte finns på plats dvs att ledarskapet inte varit tillräckligt närvarande.

Patientsäkerhet

Den hälso- och sjukvård som kommuner ansvarar för är en stor och viktig del av all hälso- och sjukvård och ökar i betydelse och omfattning i hela landet och även i Sollefteå kommun. Ökade möjligheter att bedriva alltmer avancerad vård i hemmet, ny medicinsk teknik, kortare vårdtider på sjukhus med snabbare utskrivning till primärvård och omställningen till nära vård är några faktorer som förändrar behoven i den hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för.

För att möta dessa förändringar och stödja omställningen till nära vård behöver kommunens patientsäkerhetsarbete utvecklas och stärkas i enlighet med den nationella kraftsamlingen för ökad patientsäkerhet som socialstyrelsen bedriver i landet.