Lyssna på sidan Lyssna

Utmaning: Arbetsmiljö

Medarbetare i skyddsutrustning

Pandemin innebar en mycket pressad arbetssituation med lite möjligheter till återhämtning och reflektion. Även om restriktionerna i övriga samhället försvunnit är pandemin högst påtaglig inom den kommunala vården- och omsorgen. Här finns en rad restriktioner fortfarande kvar och smitta på ett boende innebär en extra påfrestning på arbetsmiljön.

Noterbart är att sjukfrånvaron för personer som jobbar inom vård- och omsorg alltid varit högre än övriga grupper inom den kommunala verksamheten. En del av detta kan förklaras av att det är fysiskt påfrestande yrken samt att personal i vård och omsorg inte får arbeta med förkylningssymtom. Därutöver är vikariebrist ett ständigt bekymmer som gör att personal kan tvingas arbeta mer än vad som är hälsosamt.

Medbestämmande och delade turer

Arbetet inom den kommunala vården och omsorgen skiljer sig från många andra verksamheter då den förutom att vara regelstyrd också är schemastyrd utifrån behoven av vård och omsorg under dygnets alla timmar. Det innebär att medarbetarnas möjligheter att påverka sin arbetsdag är mer begränsad än för många andra yrken där det finns mer flexibilitet. Denna brist på flexibilitet kan påverka medarbetarnas privatliv och fritid.

De scheman och den bemanning som finns idag innebär att man som personal kan bli inkallad på grund av redan beviljade semestrar och en uppkommen akut sjukfrånvaro.
Ett annat inslag är delade turer som innebär att arbetspassen delas upp i två delar med flera lediga timmar mellan passen. Detta innebär att en 8 timmars arbetsdag egentligen kan sträcka sig över 13 timmar, varav 5 timmar i mitten, inte är betald arbetstid. Anledningen till att man lägger ut delade turer på schemat är för att få ihop bemanningen och möta brukarnas behov. Delade turer har enligt forskning negativa effekter på hälsan.

Behov av stärkt ledarskap

Att jobba som första linjens chef inom den kommunala vård och omsorgen är i dag nästintill ett omöjligt uppdrag. Något som inte minst märks i att det blir allt svårare att rekrytera till tjänsterna då de inte upplevs attraktiva. Positionen är utsatt där brukare, anhöriga, personal , högre chefer och politiker ställer höga krav och brister i ansvarstagandet får direkt negativa konsekvenser.

Chefernas arbetsuppgifter är många och tyngs av mycket administrativt arbete, främst schemaläggning och rekrytering av vikarier. Istället för att vara närvarande chefer som coachar sin personal är de idag till stor utsträckning administratörer.

Vikarietät verksamhet


Den kommunala vården och omsorgen och främst äldreomsorgen är idag väldigt vikarietung. En del pass bemannas idag av fler vikarier än ordinarie och utbildad person. Under senaste åren har nästan 500 olika timvikarier arbetat inom äldreomsorgen, vilket motsvarar 120-135 årsarbetare.

Detta drabbar såväl kvalitén på utförda insatser som arbetsmiljön för de som arbetar i verksamheten. Ingen skugga ska falla över den insats som timvikarier utför men det är svårt att ställa samma krav på timvikarier, som gör korta inhopp i verksamheten, som man ställer på den ordinarie och utbildade personalen. Inte heller brukarna får den vård och omsorg som de har rätt till i samma utsträckning av en outbildad timvikarie jämfört med utbildad ordinarie personal.