Lyssna på sidan Lyssna

Livsmedelskontroll

I Sollefteå kommun sker regelbundna livsmedelskontroller utifrån aktuell lagstiftning. En verksamhets risknivå avgör hur många kontroller som behöver göras. Om allvarliga brister upptäcks kan inspektören utfärda ett föreläggande om att bristerna ska åtgärdas.

I Sollefteå kommun kontrolleras regelbundet verksamheter där livsmedel hanteras och säljs. Utförandet av livsmedelskontroller regleras i en gemensam lagstiftning inom EU, sk EG-förordningar.

Hur går kontrollerna till?

Kontroller kan ske på olika sätt. Inspektörer besöker, oftast oanmält, livsmedelsverksamheter för en inspektion, revision eller provtagning.

Vid kontrollen tittar inspektören bland annat på:

  • Lokalens utformning, material och slitage.
  • Hur förvaring av livsmedel, upptining, beredning/tillagning, varmhållning och nedkylning går till.
  • Rengöring av inredning, arbetsytor och utrustning.
  • Var städutrustning förvaras och var omklädning sker.
  • Om tvål och pappershanddukar för handtvätt finns.
  • Om verksamhetens rutiner är ändamålsenliga.

Efter kontrollen skriver inspektören en kontrollrapport som skickas till den ansvarige för livsmedelsverksamheten. Eventuella brister framgår av rapporten.

Om bristerna är allvarliga beslutas om ett föreläggande om att bristerna ska åtgärdas.

Slutligen görs en uppföljning i syfte att åtgärda de brister som upptäcks vid kontrollen.

Hur ofta görs kontroller?

Det beror på hur stora risker som är förknippade med en viss verksamhet. Ju högre risker desto fler kontroller får verksamheten. Alla verksamheter som besöks tilldelas en kontrolltid per år. Kontrolltiden kan flyttas från ett år till ett annat, men under en treårsperiod ska verksamheterna i snitt få den kontrolltid som de blivit tilldelade.

Verksamheter som har en högre risk och därmed mer kontrolltid kontrolleras minst en gång per år. I kontrolltiden ingår även den tid som inspektörerna lägger ner utan att vara på plats. Denna tid används till inläsning, att skriva kontrollrapport, bedöma provresultat med mera.