Lyssna på sidan Lyssna

Placering i fosterhem

Familj som håller varandra i händerna

Har du varit placerad i fosterhem eller på barnhem och söker din historia? Oavsett om du har haft en lycklig eller olycklig barndom och uppväxt, så kanske du vill veta mer om omständigheterna kring ditt omhändertagande eller din adoption.

Ett antal människor har blivit omhändertagna av barnavårdsnämnden som små eller omhändertagna av den sociala omsorgen. En del barn placerades i fosterhem eller på barnhem, medan andra kanske blev bortadopterade.

I Sollefteå kommunarkiv finns handlingar som rör omhändertagande och placeringar av barn från 1800-talet fram till nutid.

Om omhändertagandet fortfarande pågår har handlingarna troligtvis inte kommit in till arkivet ännu. De finns då kvar hos socialtjänsten.

Handlingar

Dina handlingar finns i de flesta fall bevarade i arkivet i den kommun där vårdnadshavaren var skriven vid tillfället för omhändertagandet. Du kontaktar alltså den kommun som berörs.

För att kunna återsöka dina handlingar behöver du uppge följande;

  • ditt namn (eventuellt tidigare namn) och personnummer
  • föräldrarnas och/eller fosterföräldrars namn och personnummer

Kan du också uppge var och när du varit placerad så underlättar det återsökningen.

Sekretess

En sekretessprövning av uppgifterna görs alltid. Uppgifter om dig som person får du ta del av. Innehåller handlingarna uppgifter om andra personer, såsom föräldrar, syskon med flera är det inte säkert att du får ta del av dem.

Tystnadsplikt

Socialtjänstens akter rörande omhändertagande av barn, placeringar av barn och adoptioner överlämnas till kommunarkivet för att bevaras för all framtid. Då övertar arkivet ansvaret för att handlingarna lämnas ut med hänsyn till gällande bestämmelser. Arkivarier och övrig personal vid arkivet har tystnadsplikt, liksom socialtjänstens personal.

Kostar det något?

Besöker du arkivet i Sollefteå för att ta del av handlingarna kostar det inget. Önskar du kopior kan en kostnad för kopior tas ut. Vill du att kopiorna ska skickas hem till dig kan även kostnad för porto tillkomma.

Läs mer om hur det går till i dokumentet Placering i fosterhem