Lyssna på sidan Lyssna

Ras och skred

I Sollefteå kommun är risken för ras och skred förhållandevis stor. Detta är en följd av de geologiska förhållanden som råder i området, framförallt med nipor i anslutning till älvarna. I syfte att reducera riskerna för ras och skred arbetar kommunen därför ständigt m​ed frågan.

Inom Sollefteå kommun sker årligen ras och skred. Dessa förekommer oftast i anslutning till de älvar som rinner genom kommunen, men även i raviner och bäckar. I det flesta fall är detta en helt naturlig utveckling som beror på landhöjningen och att flöden och nivåer i älvar och bäckar varierar. Sollefteå kraftverk är det sista i älvsystemet och nedanför detta sker en naturlig utveckling av ras och skred.

Niplandskap

De branta slänter som omger älvdalarna kallas för nipor. De består av mäktiga avlagringar av sand, silt och grus. Niporna kan bli uppemot 50 meter höga. De ras och skred som sker i dessa nipor är ofta relativt ytliga, men kan i enstaka fall bli väldigt omfattande. År 2002 skedde ett ras i Öd i Multrå, vilket var det största på över 100 år. Djupet blev närmare 10 meter vilket är mycket ovanligt.

Nipor som sköts på rätt sätt är ett vackert inslag i vår landskapsbild. Stabiliteten i ytan kan förbättras genom att man underhåller niporna genom avverkning av stora träd och röjning. På senare år har det blivit allt vanligare att djur betar i niporna.

Översiktsarbete

Till stöd för planering av olika slag har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, låtit utföra översiktliga stabilitetskarteringar. Dessa har utförts i områden med en sammanhängande bebyggelse. Syftet är att mycket översiktligt studera vilka områden där det finns risk för ras och skred. För att med säkerhet kunna bedöma om ett område har ökande risker krävs flera och mer noggranna utredningar.

I vissa fall ställs krav på detaljerade geotekniska undersökningar i samband med byggnationer. Anledningen till detta är behov av att beräkna stabiliteten i marken samt eventuella restriktioner i t.ex. avstånd till slänter och vilken belastning marken tål.

Vid frågor kring detta ämne är du välkommen att höra av dig.

Om det uppstår akuta problem ska du vända dig till larmnumret 112.