Lyssna på sidan Lyssna

Översvämningar

Förekomsten av tre stora älvar med utbyggda vattenkraftverk samt andra vattendrag har inneburit en ökad risk för översvämningar i Sollefteå kommun. Detta gör det till en prioriterad fråga för kommunen och ansvariga myndigheter på området.

Inom Sollefteå kommun rinner tre stora älvar: Ångermanälven, Faxälven och Fjällsjöälven.

Älvsystemet är ett av de största i Sverige och står för en stor del av vattenkraftproduktionen i landet. Totalt finns det 16 större kraftverk och 10 mindre i älvarna och dess biflöden.

Vattenkraftverk

Samtliga älvar är reglerade med vattenkraftverk. Detta medför att det normalt inte uppstår några större flöden under snösmältningen på våren. Smältvattnet samlas i stället upp i de stora magasin som finns högre upp i systemet, främst i fjällen.

Trots detta kan höga flöden uppstå, vilket inträffade periodvis åren 1995, 1998 och 2001. Dessa perioder var sommarflöden eller höstflöden till följd av fyllda magasin i kombination med riklig nederbörd.

I kommunen finns många bäckar och åar som inte är reglerade. I dessa kan det förekomma höga nivåer och flöden under snösmältningen och regnperioder, vilka lokalt kan orsaka problem.

Karterade älvar

Till stöd för planering av olika slag har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, låtit utföra översiktliga översvämningskarteringar.

För Sollefteå kommun finns samtliga tre älvar karterade. Syftet är att mycket översiktligt studera vilka områden som riskerar att översvämmas.

Höga vattenflöden

I situationer med höga nivåer och flöden tar SMHI fram prognoser och varningar som sedan publiceras på deras hemsida.

Som fastighetsägare är det mycket viktigt att, så långt det är möjligt, själv skydda sig mot de skador som översvämningar kan förorsaka. MSB har flera tips på hur man bäst kan skydda sig.

Uppstår akuta problem ska du vända dig till larmnumret 112.