Lyssna på sidan Lyssna

Information om vinterväghållning och snöröjning...

När snön vräker ner igen så kan det vara bra med lite information vinterväghållning av gator, gång- och cykelvägar.

Det främsta målet är att prioritera framkomlighet och resurseffektivitet för att säkerställa invånarnas trygghet. Det finns en beredskapsorganisation som är tillgänglig dygnet runt, året runt för att hålla vägar farbara.

Prioriterat är områden/gator i centrum, gång- och cykelvägar samt huvudgator. Våra prioriterade åtgärder inkluderar plogning, hyvling, siktröjning i korsningar och bortforsling av snöansamlingar. Vid behov utförs även halkbekämpning beroende på väderförhållandena. Plogningen prioriteras vid ihållande snöfall.

Som fastighetsinnehavare har du ett ansvar för viss renhållning och vinterväghållning inom detaljplanerade områden. Du hittar mer information om det här. Öppnas i nytt fönster.

När det kommer vägar har kommunen ansvar för vägar inom tätorterna och Trafikverket ansvarar för vinterväghållning (sandning, saltning och plogning) på de statliga vägarna i Sollefteå kommun. Vägföreningar eller enskilda fastighetsägare ansvarar för enskilda vägar.

Vi är tacksamma för ert tålamod och förståelse under snöiga dagar. Tillsammans skapar vi en säker och framkomlig kommun!

Här kommer några tips och förslag,

 • Använd reflexer
 • Anpassa parkeringen efter aktuella snöförhållanden så att renhållnings- och snöröjningsfordon kan ta sig fram. Undvik att parkera på gatan vid snöfall.
 • Låt inte era barn leka i snöhögarna. Det är svårt för maskinförarna att se lekande barn i snön.
 • Följ väderrapporteringen och stanna hemma om det inte är nödvändigt att ge sig ut på vägarna.
 • Egna snötippar får inte anordnas på kommunens mark. Den som tippar snö på lekplatser och dess utrustning kan komma att ställas som ansvarig för eventuella skador.
 • Frakta inte snö från garageinfarter och fastigheter ut på gatumark. Den snö som du skottar ut på gatan kan medföra trafikfara och riskerar att föras in på grannens infart när plogbilen kommer.
 • Snö som rasat ner från tak ska omedelbart fraktas bort från gatumark av fastighetsägaren, detta gäller även för enfamiljshus.
 • Postlådor ska stå vid tomtgräns, detta för att kommunen ska kunna använda vägkanterna som snöupplag.
 • Sopkärl ska stå på den egna tomten förutom vid sophämtning.
 • Märk upp (med pinnar, käppar) låga staket, häckar, buskar eller annat i närheten av tomtgräns som kan vara svåra för maskinförarna att se när snödjupet ökar.
 • Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångväg ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna och snöröjningsfordon.