Lyssna på sidan Lyssna

Mångfald och jämställdhet

Sollefteå kommun ser mångfald och jämställdhet som en förutsättning för tillväxt och överlevnad. I kommunens nya mål ska det tas hänsyn till mångfalds- och jämställdhetsperspektivet i arbetet med olika åtgärder.

För att alla ska veta vad det betyder att jobba med mångfald och jämställdhet har kommunfullmäktige beslutat vad som menas med de två begreppen.

Mångfald

Mångfald innebär att uppmuntra och tillvarata den blandning av inre egenskaper, kompetenser och erfarenheter som varje människa har. Varje människa ges möjlighet att utveckla och nyttja sina kompetenser och ses som en resurs i kommunen.

Mångfald innebär också att människors olikheter aldrig utgör ett hinder för den enskilde individen. För Sollefteå kommun betyder detta att en människa aldrig blir diskriminerad eller bedömd utifrån diskrimineringsgrunderna eller yttre olikheter som inte är skyddade av lagen.

När vi använder mångfaldsperspektivet i kommunen betyder det att vi kan synliggöra alla människor och deras kompetens oavsett inre eller yttre olikheter.

Jämställdhet

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Kvinnor och män har samma makt, inflytande och förutsättningar att forma samhället och sina egna liv.

Jämställdhet har både en kvantitativ och en kvalitativ aspekt inom alla områden i samhället. Den kvantitativa aspekten innebär en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Den kvalitativa aspekten innebär att kvinnor och män har lika villkor och att deras kompetens och resurser tas tillvara och berikar och påverkar utvecklingen i samhället.

När vi använder jämställdhetsperspektivet i vårt arbete betyder det att vi kan synliggöra kvinnor och mäns villkor när vi tar beslut, planerar och genomför beslut i vår verksamhet. Sollefteå ska vara en kommun där kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter.