Lyssna på sidan Lyssna

Revisorer

Revisorernas uppgift är att varje år granska all verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Kommunfullmäktige ska som högsta beslutande organ i kommunen kontrollera att verksamheten i kommunen sköts på ett riktigt sätt. För att göra detta utser man politiker att vara förtroendevalda revisorer i kommunrevisionen.

Kommunrevisionen uppdrag är pröva om den politik och de uppdrag som kommunfullmäktige demokratiskt har beslutat om också genomförs. I arbetet ingår att agera oberoende och granska om kommunstyrelse, nämnder och beredningar har utfört sina uppgifter. Revisorerna har också till uppgift att granska kommunala bolag och stiftelser.

Kommunrevisionens medlemmar väljs av kommunfullmäktige och varje revisor är vald på eget mandat. Ordförande för revisionen föreslås av oppositionen. I arbetet skall kommunrevisionen ta stöd ifrån externa sakkunniga revisorer.

Varje år lämnar revisorerna en revisionsberättelse till fullmäktige. I revisionsberättelsen kan revisorerna rikta anmärkningar samt lämna förslag till fullmäktige om en nämnd, styrelse eller beredning ska beviljas ansvarsfrihet eller inte.

Viktig för demokratin

Kommunrevisionens granskningar är viktiga för demokratin eftersom revisorerna har till uppgift att granska verksamheter som betalas med skatter, avgifter och bidrag också följer de beslut som fattats av kommunfullmäktige.

Regelverk

Till grund för revisorernas arbete ligger kommunfullmäktiges mål och beslut. Men också andra lagar och bestämmelser. Revisionen ska bland annat genomföras enligt kommunallagen, revisorernas reglemente och andra författningar om revision samt efter God revisionssed.