Lyssna på sidan Lyssna

Vindkraft

Tre vindkraftverk under en molnig himmel

Storleken på en vindkraftsanläggning avgör vilka regler och förutsättningar som gäller. Små och medelstora vindkraftsanläggningar handläggs av kommunen, utom de allra minsta. De största anläggningarna beslutas av länsstyrelsen, men kommunen har i dessa fall möjlighet att säga nej.

Små vindkraftsanläggningar

Små vindkraftverk delas in i miniverk och gårdsverk. Miniverken är vindkraftverk som inte kräver bygglov, miljöanmälan eller miljötillstånd. Gårdsverken däremot är bygglovpliktiga, men kräver inte någon miljöanmälan.

Medelstora vindkraftsanläggningar

Medelstora vindkraftsanläggningar kräver miljöanmälan och bygglov. Dessa ärenden handläggs av kommunen.

Krav på miljöanmälan gäller för:

  • Vindkraftverk högre än 50 meter.
  • Två eller flera vindkraftverk som står tillsammans.
  • Varje tillkommande verk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk.

Stora vindkraftsanläggningar

Ärenden som gäller stora vindkraftsanläggningar handläggs av länsstyrelsen. Vindkraftverk som fått tillstånd från länsstyrelsen behöver inte söka bygglov.

Tillstånd krävs i följande fall:

  • Två eller flera verk där var och ett, inklusive rotorblad, är högre än 150 meter.
  • Sju eller flera verk där var och ett, inklusive rotorblad, är högre än 120 meter.
  • Varje tillkommande verk som tillsammans med redan uppförda innebär att man kommer upp till tillståndsgränsen under någon av punkterna 1 eller 2 samt varje verk som uppförs i en redan tillståndspliktig vindkraftsanläggning.

För stora vindkraftsanläggningar krävs ett godkännande från kommunfullmäktige för att få tillstånd. Om kommunen säger nej kan inte länsstyrelsen ge tillstånd till parken. Kommunen har i tillståndsärenden uppdraget att lämna synpunkter till länsstyrelsen.

I Sollefteå kommuns översiktsplan 2017, finns områden utpekade som lämpliga för stora vindkraftsanläggningar. Här kan du också läsa mer om vilka riktlinjer som kommunen anser bör gälla för all vindkraftsutbyggnad inom kommungränserna.