Lyssna på sidan Lyssna

Information om nybyggnad av gång- och cykelväg i Näsåker

Sollefteå kommun utför nybyggnad av en GC-väg (gång- och cykelväg) längs Storgatan genom centrala Näsåker under 2021. Syftet med projektet är att förbättra säkerheten, öka tillgängligheten och få en högre trygghet hos oskyddade trafikanter som rör sig i centrala Näsåker. Sollefteå kommun har upphandlat Svevia AB för utförandet.

Projektet innebär att en 2,5 m bred GC-väg anläggs i anslutning till Storgatans norra sida från korsningen Omsjövägen (väg 975) och fram till centrumhuset. Vid centrumhuset korsar GC-vägen Storgatan och fortsätter på södra sidan av Storgatan fram till hotellet.

Efter anläggandet av GC-vägen kommer Storgatan på berörd sträcka att bli något smalare och ha en 6 meters bred körbana. Vidare görs fartdämpande åtgärder vid centrumhuset och skolan. Körbanan får ny asfaltbeläggning. GC-vägen skiljs från körbanan med kantsten. Framförande av tung trafik genom centrala Näsåker kommer att begränsas.

I samband med genomförandet kommer befintlig gatubelysning att bytas ut. Stolparna kommer att placeras på samma sida som GC-vägen. Mothållsstolpar för julbelysning placeras på motstående sida.

Arbetet kommer att påbörjas under maj och pågå till och med oktober 2021.

Påverkan

Under tiden för genomförandet så kommer framkomligheten på sträckan att vara begränsad. Under största delen av tiden kommer minst ett körfält att vara öppet men vägen kan vid vissa moment komma att vara helt avstängd. Välj om möjligt andra vägar under perioder då framkomligheten är begränsad.

Hållplatser för bussar kommer under genomförandet att flyttas så att de ligger utanför arbetsområdet.

Samtliga ägare till fastigheter som påverkas av åtgärden kommer att bli kontaktade av entreprenören för att få direkt information om hur de påverkas under genomförandet. För vissa fastigheter kan en fasadbesiktning komma att genomföras.