Lyssna på sidan Lyssna

Samhällsutveckling och planering

Mycket av det som händer i en kommun styrs av olika planer. Dessa styr var och hur det ska byggas i framtiden, utveckling av infrastruktur, framtida energianvändning samt hur naturen ska bevaras och utvecklas. Målet med planeringen är ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.

Kommunen kan inte styra all utveckling själv. Mycket påverkas av hur människor vill leva sitt liv, hur näringsliv, arbetsmarknad, bostadsmarknad och handel utvecklas samt en rad ytterligare faktorer.

Genom en god dialog med medborgare, företagare och verksamheter samt en god omvärldsbevakning har kommunen möjlighet att agera med planer, investeringar och andra åtgärder och på så sätt påverka utvecklingen.

Detaljplaner

En detaljplan upprättas inför större förändringar av mark- och vattenanvändning samt för att reglera utformning av byggmiljöer och bostadsområden. Den anger allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. För kvartersmark och vattenområden ska användningen anges.

När ett planprogram utarbetas och en detaljplan upprättas ska samråd genomföras med Länsstyrelsen, Lantmäteriet och andra kommuner som berörs av förslaget. Sakägare och andra som berörs eller har ett väsentligt intresse av planförslaget ska ges möjlighet till samråd.

Klimatförändring och miljö

Klimatförändringar innebär en förändring av jordens klimat över lång tid. Dagens diskussion om klimatförändringar gäller den senaste tidens globala uppvärmning och hur det påverkar vår miljö.

  • Växthuseffekten

En stor del av klimatförändringarna beror på växthuseffekten. Denna reglerar jordens klimat och gör det på så vis möjligt för alla att leva. Vid användning av fossila bränslen som olja och kol släpps växthusgaser ut och förstärker växthuseffekten. Alltmer värme stängs då inne i jordens skyddande atmosfär, vilket ökar jordens genomsnittstemperatur.

  • Miljöstörningar

Människor sprider tusentals ämnen globalt via luft, vatten och jord. En del ämnen är giftiga och kan öka risken för sjukdomar. Vissa ämnen är mycket värdefulla på grund av att de är sällsynta. Dessa kan i förlängningen orsaka stor påverkan på vårt levnadssätt.