Lyssna på sidan Lyssna

God och nära vård på landsbygd 2.0

Fortsättningen på arbetet med en god och nära vård på landsbygd i modellområdet Närsjukvårdsområde Väster (Region Västernorrland) – Sollefteå kommun - Kramfors kommun är åter igång sedan några månader.

Fortsättning och utveckling av etapp 1
Under åren 2019-2022 samverkade Kramfors och Sollefteå kommuner samt Region Västernorrland i ett första projekt kallat God och nära vård på landsbygd. Målet var att skapa effektiv vård och omsorg med hjälp av nya metoder och samverkansformer.

Både i Kramfors och Sollefteå arbetade man för att förflytta medicinska bedömningar närmare invånarna – från hälsocentral och sjukhus till den enskildes hem eller boende.

Kramfors implementerade även arbetssättet HLT (hälsa, lärande, trygghet) som går ut på att skolan, socialtjänsten och primärvården bildar team för att tillsammans tidigt identifiera barn och unga som mår dåligt.

I Sollefteå drevs projektet Samskapande Näsåker, där man skapade ett samhällsrum i form av en lokal där Näsåkersborna kan koppla upp sig mot hälsocentralen, men även göra provtagningar och annat.

Nya medel lägger grunden för fortsättningen
I slutet av september 2023 beviljade regeringen Norra sjukvårdsregionförbundet nya statliga medel (12 miljoner) till det nya utvecklingsarbetet, vars ursprungliga namn är Samordnad utveckling för god och nära vård i glesbygdsperspektiv.

Sedan dess har planeringsarbete pågått och projektledaren Sara Hjalmarsson har anställts.

- I omställningen till nära vård står vi inför rejäla utmaningar, till exempel en åldrande befolkning och kompentensförsörjningen. Vi behöver därför testa nya sätt för att ge hälso- och sjukvård. Samverkan, samskapande och personcentering kommer att vara ledord i projektet, säger Sara Hjalmarsson.

Utvecklingsarbetet ska fokusera på tre områden

  1. Teamarbete utifrån individuella behov
    Samverkan ska bli ännu bättre och individens behov i ännu högre grad sättas i fokus.
  • Tillsammans i en gemensam organisation för den primära vården
    Att utforska och gemensamt samverka, även i de organisatoriska mellanrummen, för att fortsätta utveckla den trygga, nära och effektiva vården på landsbygden.
  • Samskapande med invånaren
    Genom dialog med invånarna skapa processer, som är efterfrågade av dem.

Utvecklingsarbetet kommer att pågå fram till 2026 och innehålla flera aktiviteter inom ramen för de tre fokusområdena.