Lyssna på sidan Lyssna

18 000 västernorrlänningar inbjuds att delta i nationell folkhälsoenkät - ditt svar är viktigt!

I dagarna skickas ett brev med en inbjudan ut till 18 000 personer i Västernorrland om att delta i Sveriges största nationella folkhälsoenkät – Hälsa på lika villkor. Ditt svar är viktigt eftersom resultaten används som underlag till att förbättra folkhälsan. Genom enkäten följer Folkhälsomyndigheten tillsammans med regionerna hur hälsan i befolkningen utvecklas över tid. 

Befolkningens hälsa ser olika ut och skiljer mellan olika åldrar, grupper och delar av landet. Både hälsan och förutsättningarna för en god hälsa förändras även över tid. Därför är det viktigt att undersöka och följa hälsoläget. På så sätt kan viktiga faktorer upptäckas som påverkar förutsättningarna för en god och jämlik hälsa, eller skillnader i upplevd hälsa mellan olika grupper.

– Genom folkhälsoenkäten följer vi hur folkhälsan utvecklas i Västernorrland och tittar på olika faktorer som påverkar hälsan. I enkäten finns frågor om hur personen upplever sin hälsa, om rökning och fysisk aktivitet, men även om ekonomiska förutsättningar och sociala sammanhang. Det ger oss viktiga svar på hur hälsan i befolkningen kan förbättras och hur sjukdomar och ohälsa kan förebyggas, säger Nina Nordin, folkhälsostrateg, Region Västernorrland.

Liksom förra gången enkäten skickades ut innehåller årets folkhälsoenkät några frågor som berör pandemin och då specifikt frågor om oro för smitta. Svaren från enkäten gör det också möjligt att följa eventuella förändringar inom övriga frågeområden som kan relatera till den pågående pandemin. Det kan till exempel handla om ensamhet och isolering, psykisk hälsa och levnadsvanor.

– Svaren från folkhälsoenkäten kan fungera som underlag för beslut om åtgärder på regional och lokal nivå som kan påverka folkhälsan, och därmed skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen, säger Hans Backlund, ordförande nämnden för hållbar utveckling, Region Västernorrland.

Håll utkik efter folkhälsoenkäten - Ditt svar är viktigt!

Läs mer om Hälsa på lika villkor, nationell folkhälsoenkät - Region Västernorrland (rvn.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakta om enkäten Hälsa på lika villkor

De totalt cirka 350 000 personer i Sverige som får enkäten har blivit slumpmässigt utvalda att delta. Ett brev med inbjudan och inloggningsuppgifter till webbenkäten kommer att skickas ut till de personer som har blivit utvalda.

Runt 45 000 kommer från det så kallade nationella urvalet runt om i hela Sverige. Cirka 305 000 omfattas av ett så kallat tilläggsurval i 12 av landets regioner: Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland Härjedalen, Jönköping, Kalmar, Norrbotten, Skåne, Västerbotten, Västernorrland, Västra Götaland och Östergötland.

Enkäten består av 61 frågor. Alla svar är betydelsefulla för att resultatet ska bli så tillförlitligt som möjligt. Undersökningen görs i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten och de deltagande regionerna. Datainsamlingen sker med hjälp av Statistiska centralbyrån. Alla uppgifter är sekretesskyddade.

Datainsamlingen pågår från februari till i början av maj. Resultaten från undersökningen presenteras under hösten 2022 i form av tillgängliga data på Folkhälsomyndighetens webbplats. Resultaten används också i olika kunskapsunderlag som tas fram på Folkhälsomyndigheten och i de olika regionerna.

Kontaktperson: Nina Nordin, folkhälsostrateg, nina.nordin@rvn.se, tel. 070-357 97 28